Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per donacions amb finalitat ecològica

Normativa: Art. 4.U.p) i disposició addicional decimosextaLey 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de  l' Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, de la Comunitat Valenciana

Quantia de la deducció

Els contribuents tindran dret a deduir de la quota íntegra autonòmica el resultat d'aplicar a l'import de les donacions efectuades durant el període impositiu a favor de les entitats que s'indiquen a continuació, els següents percentatges:

Import fins aPercentatge de deducció
Primers 150 euros 20
Resta de l'import de les donacions 25

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Per tenir dret a aquesta deducció, les donacions hauran d'haver-se efectuat a favor de qualsevol de les següents entitats :

   1. La Generalitat i les Corporacions Locals de la Comunitat Valenciana.

   2. Les entitats públiques dependents de qualsevol de les Administracions territorials esmentades anteriorment, objecte social del qual sigui la defensa i conservació del mitjà am­biente.

   3. Les entitats sense fins lucratius a què es refereixen els apartats a) i b) de l'article 2 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucrati­vos i dels incentius fiscals al mecenatge (BOE de 24 de desembre), sempre que la seva fi exclusiva sigui la defensa del medi ambient i es trobin inscrites en els corresponents Registres de la Comunitat Valenciana.

    Els apartats a) i b) de l'article 2 de la Llei 49/2002 es refereixen a les fundacions i a les associacions declarades d'utilitat pública

 • A més, l'aplicació de la deducció queda condicionada a què l'entrega dels imports dineraris derivada de l'acte o negoci jurídic que doni dret a la seva aplicació es realitzi me­diante targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes en entitats de crèdit

  Aquest requisit s'estableix  en  la disposició addicional setze de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'impost sobre la renda de les persones físiques i restants tributs cedits.