Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per donacions dineràries dirigides a finançar programes d'investigació, innovació i desenvolupament científic o tecnològic en el camp del tractament i prevenció de les infeccions produïdes per la COVID-19

Normativa: Lletra c) de la disposició addicional 17a  Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de  l' Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, de la Comunitat Valenciana

Quantia de la deducció

Els contribuents tindran dret a deduir de la quota íntegra autonòmica el resultat d'aplicar a l'import de les donacions dineràries, que es realitzin durant el període impositiu, dirigides a finançar programes d'investigació, innovació i desenvolupament científic o tecnològic en el camp del tractament i prevenció de les infeccions produïdes per la COVID-19 els següents percentatges:

Base de deducció Import fins aPercentatge de deducció
150 euros 20
Resta base de deducció 25

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

Per tenir dret a aquesta deducció, les donacions hauran d'haver-se efectuat a favor de qualsevol de les següents entitats :

  1. L'Administració de la Generalitat Valenciana i les entitats instrumentals que depenen d'aquesta.

  2. Les entitats sense finalitat lucrativa a què fan referència els articles 2 i 3 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense finalitats lucratives i dels incentius fiscals al mecenatge, sempre que la fi exclusiva o principal que persegueixin sigui la investigació, el desenvolupament científic o tecnològic, o la innovació, en el territori de la Comunitat Valenciana.

  3. Les universitats públiques, els instituts públics d'investigació i els centres tecnològics situats a la Comunitat Valenciana.