Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per donatius per a la conservació, reparació i restauració de béns integrants del Patrimoni Cultural Valencià

Normativa: Art. 4.U.q) i disposició addicional setzena Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques  i restants tributs cedits, de la Comunitat Valenciana

Quantia i requisits per a l'aplicació de la deducció

 • El 20 per 100 per als primers 150 euros i

 • El 25 per 100 per a la resta del valor de les quantitats dineràries donades  per a la conservació, reparació i restauració de béns del Patrimoni Cultural Valencià inscrits en el seu Inventari General.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Que les donacions es realitzin a favor de qualsevol de les següents entitats:

  1. Les entitats sense ànim de lucre, domiciliades fiscalment a la Comunitat Valenciana, objecte social del qual sigui de caràcter cultural, científic o esportiu no professional.

   S'entén per entitats sense ànim de lucre:

   1. Les fundacions.
   2. Les associacions declarades d'utilitat pública.
   3. Les federacions i associacions esportives en el territori de la Comunitat Valenciana.
   4. Les federacions i associacions de les entitats sense ànim de lucre a les que es refereixen els apartats anteriors.
  2. La Generalitat, els seus organismes públics i el sector públic instrumental de la Generalitat.

  3. Les entitats locals de la Comunitat Valenciana, els seus organismes públics, fundacions i consorcis que depenguin de les mateixes.

  4. Les universitats públiques i privades de la Comunitat Valenciana, les seves fundacions i els col·legis majors adscrits a aquestes.

  5. Els instituts i centres d'investigació de la Comunitat Valenciana o que tinguin seu en ella.

  6. Els centres superiors d'ensenyaments artístics de la Comunitat Valenciana.

  7. Seran igualment persones o entitats beneficiàries del mecenatge les persones o entitats objectivament comparables a les previstes en el punt anterior amb seu en unes altres comunitats autònomes, estats membres de la Unió Europea o estats associats de l'espai econòmic europeu que desenvolupin projectes o activitats declarats d'interès social en els termes de la Llei 20/2018, de 25 de juliol, de mecenatge cultural, científic i esportiu no professional a la Comunitat Valenciana.

 • Ha de tractar-se de donacions per al finançament de programes de despesa o actuacions que tinguin per objecte la conservació, reparació i restauració dels esmentats béns.

  A aquests efectes, quan el donatari sigui la Generalitat o una de les seves entitats públiques de caràcter cultural, l'import rebut en cada exercici quedarà afecte, com crèdit mínim, a programa de despeses dels pressupostos de l'exercici immediatament posterior que tinguin per objecte la conservació, reparació i restauració d'obres d'art i, en general, de béns amb valor històric, artístic i cultural.

 • L'aplicació de la deducció queda condicionada a què l'entrega dels imports dineraris derivada de l'acte o negoci jurídic que doni dret a la seva aplicació es realitzi mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en cuen­tas en entitats de crèdit.

  Aquest requisit s'estableix per la disposició addicional setze de la Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'IRPF i restants tributs cedits.