Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per família nombrosa o monoparental

Normativa: Art. 4.U.d), Quatre i Cinquena Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de  l' Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, de la Comunitat Valenciana

Quanties de la deducció

 • 330 euros, quan es tracti de família nombrosa o monoparental de categoria general.

 • 660 euros, quan es tracti de família nombrosa o monoparental de categoria especial.

Atenció: per als contribuents morts abans del 28 d'octubre de 2022,  els imports de deducció  seran de 300 i 600 euros, respectivament, segons es tracti de família  nombrosa o monoparental de categoria general o especial.

Requisits per a l'aplicació de la deducció

a. Família nombrosa :

El contribuent ha d'ostentar  la condició de família nombrosa en la data de meritació de l'impost.

Les condicions necessàries per a la consideració de família nombrosa i la seva classificació per categories es determinaran conforme al que estableix la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses (BOE de 19 de novembre).

b. Família monoparental:

El contribuent ha d'ostentar  la condició de família monoparental  en la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre).

En el cas de les famílies monoparentals el reconeixement de la condició de família monoparental es farà d'acord amb el que estableix el Decret 19/2018, de 9 de març, del Consell, pel qual es regula el reconeixement de la condició de família monoparental a la Comunitat Valenciana (DOCV del 23).

c. La suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi, no podrà ser superior a les següents quantitats:

 • Quan el contribuent pertanyi a una família nombrosa o monoparental de cate­goría general:

  • - 30.000 euros en declaració individual.

  • - 47.000 euros en declaració conjunta.

 • Quan el contribuent pertanyi a una família nombrosa o monoparental de cate­goría especial:

  • - 35.000 euros en declaració individual.

  • - 58.000 euros en declaració conjunta.

Atenció: per a contribuents morts abans del 28 d'octubre de 2022 la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi  no podrà superar  25.000 euros, quan hagués pertangut a una família nombrosa o monoparental de cate­goría general, o 30.000 euros si es tractés de categoria especial.

La deducció es practicarà pel contribuent amb qui convisquin els restants membres de la família nombrosa o monoparental. Quan aquests convisquin amb més d'un contribuyen­te declarant de l'IRPF, l'import de la deducció es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cadascun d'ells.

Límits de la deducció segons base liquidable

Atenció: per als contribuents morts abans del 28 d'octubre de 2022, tinguin-se en compte els límits que, en relació amb  les bases liquidables, es tenen en compte  per a aquesta deducció  en el Manual pràctic Renda 2021.

1. Supòsit de família nombrosa o monoparental de categoria general

 • L'import íntegre de la deducció (330  euros) només serà aplicable als contribuents de la qual suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi (caselles [0500] i [0510] de la declaració) sigui inferior a 27.000 euros, en tributació indivi­dual, o inferior a 44.000 euros, en tributació conjunta.

 • Quan la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi del contri­buyente estigui compresa entre 27.000 i 30.000 euros, en tributació individual, o entre 44.000 i 47.000 euros, en tributació conjunta, els imports de la deducció seran els següents :

  1. En tributació individual, el resultat de multiplicar l'import de la deducció (330 euros) per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:

   100 × (1 – el coeficient resultant de dividir per 3.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 27.000)

  2. En tributació conjunta, el resultat de multiplicar l'import de la deducció (330 euros) per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:

   100 × (1 – el coeficient resultant de dividir per 3.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 44.000)

2. Supòsit de família nombrosa o monoparental de categoria especial

 • L'import íntegre de la deducció (660 euros) només serà aplicable als contribuents de la qual suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi (caselles [0500] i [0510] de la declaració)  sigui inferior a  31.000 euros, en tributació individual, o inferior a  54.000 euros, en tributació conjunta.

  El prorrateig de la deducció només ha d'efectuar-se quan hagi més d'una persona que, presentant declaració, pugui aplicar-la per complir tots els requisits exigits per això, inclosa la quantia màxima de la base liquidable, encara que no l'apliqui de manera efectiva. Per tant, no es prenen en consideració a l'efecte del prorrateig les persones que no presentin declaració ni les que tinguin una base liquidable superior a l'exigida.

 • Quan la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi del contribuent estigui compresa entre 31.000 i 35.000 euros, en tributació individual, o entre 54.000 i 58.000 euros, en tributació conjunta, els imports de la deducció seran els següents:

  1. En tributació indivídua l, el resultat de multiplicar l'import de la deducció (660 euros) per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:

   100 × (1 – el coeficient resultant de dividir per 4.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 31.000)

  2. En tributació conjunta, el resultat de multiplicar l'import de la deducció (660 euros) per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:

   100 × (1 – el coeficient resultant de dividir per 4.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 54.000)

Compatibilitat

Aquesta deducció és compatible amb les anteriors deduccions, "Per naixement, adopció o acolliment familiar", "Per naixement o adopció múltiples" i "Per naixement o adopció de fills amb discapacitat".