Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per l'increment dels costos del finançament aliè en la inversió de l'habitatge habitual

Normativa: Art. 4.U.u) Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, de la Comunitat Valenciana

Atenció: aquesta deducció no és aplicable en el cas de contribuents morts abans del 28 d'octubre de 2022.

Àmbit subjectiu de la deducció

Aquesta deducció únicament podran aplicar-la els contribuents amb un préstec constituït:

 • Per a l'adquisició o rehabilitació d'un habitatge que constitueixi o constitueixi la seva residència habitual, o

 • Per a l'adequació de l'habitatge que constitueixi la seva residència habitual per raó de discapacitat.

El concepte d'habitatge habitual és el contingut en la normativa estatal vigent reguladora de l'IRPF.

Quantia i requisits per a l'aplicació de la deducció

 • El 50 per 100 de la diferència positiva entre les quantitats abonades durant el període impositiu i les satisfetes durant l'any anterior, sempre que no haguessin aplicat la deducció estatal per inversió en habitatge habitual.

 • La deducció només serà aplicable als contribuents de la qual suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi, caselles [0500] i [0510 ] de la declaració, respectivament, no sigui  superior a:

  • - 30.000 euros en declaració individual.

  • - 47.000 euros en declaració conjunta.

Supòsit especial: préstecs constituïts durant 2021

En cas que el préstec hagués estat constituït durant l'any natural anterior al període impositiu, els interessos satisfets durant aquell any es restaran del resultat de prorratejar l'import dels interessos satisfets durant el període impositiu pel quocient derivat de dividir entre 360 el nombre de dies transcorreguts des de l'endemà a la data de la concessió del préstec i l'últim dia d'any de concessió, sense que pugui resultar d'aquest càlcul un import superior als efectivament satisfets en aquest exercici.

Límits de la deducció segons la base liquidable

 • L'import màxim anual de la deducció serà de 100 euros.

 • El limiti màxim de la deducció (100 euros) només serà aplicable als contribuents de la qual suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi sigui inferior a 27.000 euros, en tributació individual, o a 44.000 euros, en tributació conjunta.

 • Quan la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi del contribuent estigui compresa entre 27.000 i 30.000  euros, en tributació individual, o entre 44.000 i 47.000  euros, en tributació conjunta, els límits de la deducció seran els següents:

  1. En tributació individual, el resultat de multiplicar el límit de la deducció  (100 euros) per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:

   100 × (1 – el coeficient resultant de dividir per 3.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi de la unitat familiar i 27.000)

  2. En tributació conjunta, el resultat de multiplicar el límit de la deducció (100 euros) per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:

   100 × (1 – el coeficient resultant de dividir per 3.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi de la unitat familiar i 44.000)