Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Justificació documental de determinades deduccions autonòmiques per donatius o cessions d'ús o comodat

1. Deduccions per donatius

Normativa: Art. 4.Tres.a) Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, de la Comunitat Valenciana

Per tenir dret a les deduccions:

 • Per donacions amb finalitat ecològica,

 • Per donacions de béns integrants del Patrimoni Cultural Valencià,

 • Per donacions dineràries per a la conservació, reparació i restauració de béns integrants del Patrimoni Cultural Valencià,

 • Per donacions destinades al foment de la Llengua Valenciana i

 • Per donacions o cessions d'ús o comodats per a uns altres fins de caràcter cultural, científic o esportiu no professional.

S'haurà d'acreditar l'efectivitat de la donació efectuada, així com el valor de la mateixa, mitjançant certificació expedida per la persona o entitat donatària que ha de contenir, com a mínim, els següents extrems:

 • Nom i cognoms o denominació social i número d'identificació fiscal, tant del donant com de la persona o entitat donatària.

 • Menció expressa de què la persona o entitat donatària es troba inclosa entre els beneficiaris del mecenatge cultural de l'article 3 de la Llei 20/2018, de 25 de juliol, de mecenatge cultural, científic i esportiu no professional a la Comunitat Valenciana.

 • Data i import de la donació quan aquesta sigui dinerària.

 • Data i import de la valoració de la donació en el supòsit de donacions no dineràries.

 • Data, import de la valoració i durada en el cas de la constitució d'un dret real d'usdefruit o d'un préstec d'ús o comodat.

 • Destinació que la persona o entitat beneficiària donarà a la donació rebuda o amb l'objectiu del dret real d'usdefruit o al rebut en préstec d'ús o comodat.

 • En el cas de donacions no dineràries, constitució d'un dret real d'usdefruit o préstec d'ús o comodat, document públic o un altre document que acrediti l'entrega del bé donat, la constitució del dret d'usdefruit o del préstec d'ús o comodat.

 • En relació amb les donacions de béns integrants del Patrimoni Cultural Valencià, s'haurà d'indicar el número d'identificació que en l'Inventari General del Patrimoni Cultural Valencià correspongui al bé donat.

No obstant això, quan es tracti de donacions del qual beneficiari sigui la Generalitat, els seus organismes públics, les fundacions del sector públic i els consorcis adscrits a la mateixa s'admetrà, en substitució del certificat de l'entitat donatària, certificació de la conselleria amb competència en matèria tributària.

2. Deduccions per préstecs d'ús o comodats

Normativa: Art. 4.Tres.b) Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, de la Comunitat Valenciana.

Per tenir dret a les deduccions sobre el préstec d'ús o comodat de béns d'interès cultural, de béns inventariats no declarats d'interès cultural, de béns de rellevància local o d'obres d'art de qualitat garantida, així com de locals per a la realització de projectes o activitats culturals, científiques o esportives no professionals declarades o considerades d'interès social, s'haurà d'acreditar mitjançant la certificació expedida per la persona o entitat comodataria, que haurà de contenir, com a mínim, els següents extrems:

 • Nom i cognoms o denominació social i número d'identificació fiscal tant del comodant com del comodatari.

 • Menció expressa de què la persona o entitat comodataria es troba inclosa entre els beneficiaris del mecenatge cultural establerts en l'article 3 de la Llei 20/2018, de 25 de juliol, de mecenatge cultural, científic i esportiu no professional a la Comunitat Valenciana.

 • Data en què es va produir l'entrega del bé i termini de durada del préstec d'ús o comodat.

 • Import de la valoració del préstec d'ús o comodat.

 • Document públic o un altre document autèntic que acrediti la constitució del préstec o comodat.

 • Destinació que la persona o entitat comodataria donarà al bé objecte del préstec d'ús.