Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per obres de conservació o millora de la qualitat, sostenibilitat i accessibilitat en l'habitatge habitual efectuats el 2014 i 2015

Normativa: Disposició addicional tretzena Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de  l' Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, de la Comunitat Valenciana

Important: aquesta deducció pot coexistir i ser compatible amb la regulada en la lletra w) de l'apartat un de l'article quart de la Llei 13/1997 per obres de conservació o millora realitzades el 2022, aplicant-se una o una altra segons l'exercici en el que s'hagin realitzat les obres: aquesta deducció per a obres realitzades el 2014 o 2015 i la se­gunda per a les realitzades el 2017 i exercicis següents.

Quantia de la deducció

 • El 10 per 100 de les quantitats satisfetes durant el període impositiu per obres realitzades el 2014.

 • El 25 per 100 de les quantitats satisfetes durant el període impositiu per obres realitzades el 2015.

Requisits per a l'aplicació de la deducció

 • Les obres han d'haver-se realitzat des de l'1 de gener de 2014 fins al 31 de desembre de 2015.

 • Les obres han de realitzar-se en l'habitatge habitual de la que siguin propietaris o titulars d'un dret real d'ús i gaudi els contribuents, o en l'edifici en la que aquesta es trobi.

 • Les obres han de tenir per objecte la seva conservació, o la millora de la qualitat, sostenibi­lidad i accessibilitat, en els termes previstos pel Pla estatal de foment del lloguer d'habitatges, la rehabilitació edificatòria, i la regeneració i renovació urbanes, 2013-2015, aprovat pel Reial decret 233/2013, de 5 d'abril, o en els previstos en la normativa autonòmica en matèria de rehabilitació, disseny i qualitat en l'habitatge.

  Important: la deducció es podrà aplicar l'any en què se satisfacin les obres, sempre que, amb els requisits previstos, les obres es realitzin des de l'1 de gener de 2014 fins al 31 de desembre de 2015.

 • La deducció només podran aplicar-la els contribuents de la qual suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi, caselles [0500] i [0510] de la declaració, no superi les següents quantitats:

  • - 25.000 euros en declaració individual.

  • - 40.000 euros en declaració conjunta.

 • No donaran dret a practicar aquesta deducció :

  1. Les obres que es realitzin en places de garatge, jardins, parcs, piscines i instal·lacions esportives i altres elements anàlegs.

  2. Les inversions per a l'aprofitament de fonts d'energia renovables en l'habitatge habitual a les que resulti d'aplicació la deducció prevista en l'en la lletra o) de l'apartat un de l'article quart de la Llei 13/1997.

   Per tant, quan la inversió compleixi els requisits per poder aplicar la deducció per inversions per a l'aprofitament de fonts d'energia renovables en l'habitatge habitual i la deducció per obres de conservació o millora de la qualitat, sostenibilitat i accessibilitat de l'habitatge habitual el contribuent queda exclòs de l'aplicació d'aquesta deducció.

  3. La part de la inversió finançada amb subvencions públiques.

Base de la deducció

 • La base d'aquesta deducció estarà constituïda per les quantitats satisfetes, mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes en entitats de crèdit, a les persones o entitats que realitzin tals obres.

  En cap cas donaran dret a practicar aquesta deducció les quantitats satisfetes mitjançant entregues de diners de curs legal.

  El contribuent podrà acreditar que les obres s'han efectuat durant el període exigit i que el seu import ha satisfet efectivament, mitjançant qualsevol mitjà vàlid en dret.

 • La base màxima anual d'aquesta deducció serà:

  En tributació individual

  1. Quan la suma de la base liquidable general i de l'estalvi sigui inferior 23.000 euros anuals: 4.500 euros anuals.

  2. Quan la suma de la base liquidable general i de l'estalvi estigui compresa entre 23.00 i 25.000 euros anuals : el resultat d'aplicar a 4.500 euros anuals el percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:

   100 × (1 – el coeficient resultant de dividir per 2000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 23.000)

  En tributació conjunta

  1. Quan la suma de la base liquidable general i de l'estalvi sigui inferior 37.000 euros anuals: 4.500 euros anuals.

  2. Quan la suma de la base liquidable general i de l'estalvi estigui compresa entre 37.000 euros i 40.000 euros : el resultat d'aplicar a 4.500 euros anuals el percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:

   100 × (1 – el coeficient resultant de dividir per 3.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi del contribuent i 37.000)

Base màxima per habitatge

 • La base acumulada de la deducció corresponent als períodes impositius en què aquella sigui d'aplicació no podrà excedir 5.000 euros per habitatge.

 • Quan concorrin diversos contribuents declarants amb dret a practicar la deducció respecte d'un mateix habitatge, la base màxima anual de deducció i l'acumulada es ponderaran per a cadascun d'ells en funció del seu percentatge de titularitat en l'immoble.

  L'import de l'esmentat límit de la base acumulada de la deducció (5.000 euros) es ponderarà proporcionalment per a cadascun dels titulars, sense que sigui procedent entendre que s'aplica a cadascun d'ells de forma independent.

Important: serà requisit per a l'aplicació d'aquesta deducció la identificació, mitjançant el seu NIF, de les persones o entitats que realitzin mate­rialmente les obres.