Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Per obtenció de rendes derivades d'arrendaments d'habitatge, de la qual renda no superi el preu de referència dels lloguers privats de la Comunitat Valenciana (deducció de l'arrendador)

Normativa: Art. 4.U.j) Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de  l' Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, de la Comunitat Valenciana

Quantia de la deducció

El 5 per 100 dels rendiments íntegres durant el període impositiu, sempre que es compleixin els requisits que s'indiquen a continuació.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Que el rendiment íntegre derivi de contractes d'arrendament d'habitatge, de conformitat amb la legislació d'arrendaments urbans, iniciats durant el període impositiu.

  D'acord amb el que disposa l'article 2 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'Arrendaments Urbans es considera arrendament d'habitatge quan l'arrendament recaigui “sobre una edificació habitable destinació primordial del qual sigui satisfer la necessitat permanent d'habitatge de l'arrendatari”.

  Per part seva, l'article 3 de la mateixa llei disposa que “es considera arrendament per a ús diferent del d'habitatge, aquell arrendament que recaient sobre una edificació tingui com destinació primordial un ús diferent de l'establert en l'article anterior”. Afegint a més que “en especial, tindran aquesta consideració els arrendaments de finques urbanes celebrats per temporada, sigui aquesta d'estiu o qualsevol altra ”.

  Per tant, la deducció no serà aplicable sobre els rendiments originaris per arrendaments de temporada i tots aquells supòsits en què l'habitatge arrendat no constitueixi la residència habitual o permanent de l'arrendatari, requisit que, d'acord amb la Llei 29/1994, defineix la naturalesa jurídica del contracte d'arrendament d'habitatge.

 • En cas que l'habitatge hagués estat arrendada amb anterioritat per una durada inferior a tres anys, la persona llogatera no coincideixi amb l'establerta en el contracte anterior.

  Si el contracte anterior va tenir una durada superior a tres anys, es pot aplicar la deducció independentment del fet que els nous arrendataris coincideixin o no amb els anteriors.

  Si el contracte anterior va tenir una durada inferior a tres anys, només es pot aplicar la deducció si no coincideix cap dels nous arrendataris amb els anteriors.

 • Que la  renda mensual pactada no superi el preu de referència dels lloguers priva­dos de la Comunitat Valenciana .

  A l'efecte de determinar si la renda mensual pactada supera el preu de referència dels lloguers privats han d'incloure's com a part de la renda generada pel contracte d'arrendament també les despeses i els tributs, diferents dels subministraments, que segons el contracte siguin per compte de l'arrendatari i que, en conseqüència, li hagin estat repercutits, com ara l'IBI, comunitat de propietaris, etc.

 • Que s'hagi constituït abans de la finalització del període impositiu el dipòsit de la fiança a la que es refereix la legislació d'arrendaments urbans, a favor de la Generalitat.

Atenció: tingui-se en compte que per als contribuents morts amb anterioritat al 28 d'octubre de 2022, s'exigeix el compliment del requisit addicional de què l' immoble arrendat estigui situat en les zones indicades, a aquest efecte, per la conselleria competent en matèria d'habitatge en establir el preu de referència dels lloguers privats de la Comunitat Valenciana.

La informació dels preus dels lloguers de referència està disponible en el visor cartogràfic de la Comunitat Valenciana (https://visor.gva.és /). Per a més informació consultar la pàgina web: https://calab.és/observatorio-del-habitat/precio-de-referencia/precios-del-alquiler/

Base màxima de deducció

La base màxima anual d'aquesta deducció s'estableix en 3.300 euros.

Atenció: tingui-se en compte que per als contribuents morts amb anterioritat al 28 d'octubre de 2022, la base màxima de la deducció serà de 3.000 euros.