Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Cantàbria

Per circumstàncies personals i familiars

Relativa a l'habitatge habitual

Per donatius i donacions

Altres conceptes deduïbles

 • Per atenció de familiars: descendents menors de 3 anys, ascendents majors de 70 anys i persones amb discapacitat.
 • Per acolliment familiar de menors.
 • Per despeses de guarderia.
 • Per a famílies monoparentals.
 • Per naixement i adopció de fills.
 • Per despeses de guarderia per a contribuent que tinguin la seva residència  en zones rurals de Cantabria en risc de despoblament. 
 • Per arrendament d'habitatge habitual per joves, majors o persones amb discapacitat.
 • Per obres de millora en habitatge propietat del contribuent o en l'edifici en el que  l'habitatge es trobi.
 • Per  arrendament d'habitatges situats en zones de Cantabria en risc de despoblament (deducció de l'arrendatari).
 • Per donatius a fundacions o al Fons Cantabria Coopera o a Associacions que persegueixin entre els seus fins el suport a persones amb discapacitat.
 • Per inversions o donacions a entitats de l'Economia Social establertes a Cantabria.
 • Per inversió  en l'adquisició d'accions o participacions d'entitats noves o de recent creació.
 • Per despeses de malaltia.
 • Per les despeses ocasionades en traslladar la residència habitual a una zona de Cantabria en risc de despoblament per motius laborals per compte aliè o per compte propi.
 • Per mitigar l'impacte de la inflació en l'adquisició de productes bàsics el 2022.