Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Principat d'Astúries

Per circumstàncies personals i familiars

Relativa a l'habitatge habitual

Per donatius i donacions

Altres conceptes deduïbles

 • Per acolliment no remunerat majors 65 anys.
 • Per adopció internacional de menors.
 • Per parts múltiples o per dos o més adopcions constituïdes en la mateixa data.
 • Per famílies nombroses.
 • Per famílies monoparentals.
 • Per acolliment familiar de menors.
 • Per despeses de descendents en centres de 0 a 3 anys.
 • Per naixement o adopció de segon i successius fills en  consells en risc de despoblament.
 • Per l'atenció de descendents o adoptats de fins a 25 anys d'edat.
 • Per adquisició o adequació d'habitatge habitual per a contribuents amb discapacitat.
 • Per adquisició o adequació d'habitatge habitual per a contribuents amb els que convisquin els seus cònjuges, ascendents o descendents amb discapacitat.
 • Per inversió en habitatge habitual que tingui la consideració de protegida.
 • Per arrendament de l'habitatge habitual.
 • Per adquisició o rehabilitació d'habitatge habitual en consells en risc de despoblament.
 • Per donacions de finques rústiques a favor del Principat d'Astúries.
 • Per certificació de la gestió forestal sostenible.
 • Per adquisició de llibres de text i material escolar.
 • Per a contribuents que s'estableixin com a treballadors per compte propi, o autònoms en consells en risc de despoblament.
 • Per despeses de transport públic per a residents en  consells en risc de despoblament.
 • Per despeses de formació en què hagin incorregut els contribuents que desenvolupin treballs especialment qualificats, relacionats directa i principalment amb activitats de recerca i desenvolupament, científiques o de caràcter tècnic.
 • Per a contribuents que traslladin el seu domicili fiscal al Principat d'Astúries per motius laborals per al desenvolupament de treballs especialment qualificats, relacionats directa i principalment amb activitats de recerca i desenvolupament, científiques o de caràcter tècnic.
 • Per adquisició de vehicles elèctrics.
 • Per emancipació de joves de fins a 35 anys d'edat.