Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2022.

Presentació

L'Agència Estatal d'Administració Tributària té entre els seus principals objectius el de minimitzar els costos de compliment que ha de suportar la ciutadania  en les seves relacions amb la Hisenda Pública.

Fidel a aquest propòsit, i per tal de facilitar als contribuents el compliment de les seves obligacions tributàries, l'Agència Tributària posa a la seva disposició l'edició del Manual Pràctic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques (IRPF) de l'exercici 2022, adaptada al llenguatge HTML que ha estat preparada pel Departament de Gestió Tributària.

El manual respon a la intenció de divulgar l'IRPF  a través d'una visió rigorosa, total i actualitzada de  l' impost. Per això inclou, a més de la recopilació dels  criteris administratius i judicials aplicables en l'exercici, l'explicació i descripció didàctica del contingut de l'IRPF per matèries, temes i conceptes, relacionant cadascun d'ells amb les normes que els regulen, a més d' esquemes i quadres que facilitin la comprensió de determinats aspectes tècnics del mateix o resum de criteris així com de  supòsits pràctics que es considerin útils per aclarir aquelles qüestions que revesteixen dubtes o que impliquin una major complexitat. Així mateix, el manual conté informació relativa a l'emplenament del model de l'IRPF que s'aprova cada any i a les novetats que s'introdueixen en ell o en la campanya de presentació de les declaracions de l'IRPF.

Constitueix, en qualsevol cas i en el marc de la campanya de Renda 2022, una bona oportunitat per als qui desitgin aprofundir en el coneixement de l'impost.

D'altra banda, la seva confecció en aquest format digital HTML persegueix assolir tres objectius bàsics que venien essent reiteradament demandats pels contribuents.

El primer és la seva accessibilitat web, és a dir, aconseguir que l'accés al mateix sigui possible pel màxim nombre de persones, independentment dels seus coneixements o capacitats personals o físiques i independentment de les característiques tècniques de l'equip utilitzat per accedir al web.

El segon, possibilitar i posar a disposició dels contribuents de forma simultània els continguts del manual en uns altres idiomes o llengües cooficials.

El tercer i últim objectiu és el d'optimitzar la utilització del seu contingut,  això és, una explotació eficaç del contingut del manual que eviti la duplicitat de documents en el web de l'Agència Tributària  sobre els mateixos temes, reduint l'excés d'emmagatzematge i la necessitat d'estar actualitzant una pluralitat de documents comparativament coincidents.

Els avantatges que aporta el manual en HTML i la necessitat d'evitar discrepàncies entre els continguts de les versions en paper (foto fixa en un moment concret) i en HTML del manual va portar en la campanya de Renda 2020 a prendre  la decisió de suprimir el manual pràctic de Renda en paper i mantenir únicament la versió en HTML. En aquella decisió  va tenir un pes molt significatiu la nova funcionalitat que es va incorporar en la versió HTML de generar un arxiu en format PDF del contingut del manual, permetent-se també el desplaçament i navegació pel mateix. Aquest document PDF, tant per la seva estètica visual (molt semblant a la del manual en paper) com per permetre la seva impressió en paper si així es desitja, cobreix la demanda que poden plantejar els contribuents acostumats a manejar l'edició impresa.

A més, des de la campanya anterior, tenint en compte la petició d'un important nombre de  contribuents  usuaris de l'aplicació, s'han inclòs al costat de la normativa estatal,  les normes autonòmiques de l'IRPF de cada Comunitat Autònoma mitjançant enllaços als textos consolidats del BOE. 

Departament de Gestió Tributària