Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2023.

Tributació individual i opció per la tributació conjunta

La Seu electrònica de l'Agència Tributària incorpora un «Assistent virtual de Renda», on podrà consultar les opcions de tributació, individual o conjunta, en funció de les seves circumstàncies personals i familiars.

Plantejament

 • Amb caràcter general, la declaració de l'IRPF es presenta de forma individual. No obstant això, les persones integrades en una unitat familiar, en els termes anteriorment comentats, poden optar, si així el desitgen, per declarar de manera conjunta, sempre que tots les seus membres siguin contribuents per aquest impost.

 • En les parelles de fet sense vincle matrimonial només un dels seus membres (pare o mare) pot formar unitat familiar amb els fills que reuneixin els requisits anteriorment comentats i, en conseqüència, optar per la tributació conjunta. L'altre membre de la parella ha de declarar de manera individual.

  No obstant això, ha de tenir-se en compte que l'article 84.2.4º de la Llei de l'IRPF (que estableix les "Normes aplicables en la tributació conjunta") assenyala la improcedència de la reducció de 2.150 euros anuals en la segona de les modalitats d'unitat familiar a què es refereix l'article 82 de la Llei de l'IRPF, en els casos en què el contribuent convisqui amb el pare o la mare d'algun dels fills que formen part de la seva unitat familiar.

 • En els supòsits de separació o divorci matrimonial o absència de vincle matrimonial, l'opció per la tributació conjunta correspondrà a qui tingui atribuïda la guarda i custòdia dels fills a la data de meritació de l'IRPF, en tractar-se del progenitor que conviu amb aquells. En els supòsits de guarda i custòdia compartida l'opció de la tributació conjunta pot exercitar-la qualsevol dels dos progenitors, optant l'altre per declarar de forma individual.

 • Una vegada exercitada l'opció per tributar de forma individual o conjunta, no és possible modificar després aquesta opció presentant noves declaracions, llevat que aquestes es presentin també dins el termini reglamentari de presentació de declaracions; finalitzat aquest termini, no podrà canviar-se l'opció de tributació per a aquell període impositiu.

L'opció per declarar conjuntament

 • Es manifesta en presentar la declaració de l'IRPF corresponent a l'exercici respecte del qual s'opta. Una vegada exercitada l'opció, només podrà modificar-se dins el termini reglamentari de presentació de declaracions.

  En cas que no s'hagués presentada declaració, l'Administració tributària, en practicar les liquidacions que siguin procedents, aplicarà les regles de la tributació individual, llevat que els membres de la unitat familiar manifestin expressament el contrari en el termini de deu dies a partir del requeriment de l'Administració.

 • No vincula a la unitat familiar per a exercicis successius.

  Així, la declaració conjunta en l'exercici 2022 no obliga a haver de declarar també conjuntament el 2023; de la mateixa manera, la declaració conjunta el 2023 no vincula per al 2024.

 • Comprèn obligatòriament a tots els membres de la unitat familiar.

  Si un qualsevol dels membres de la unitat familiar presenta declaració individual, els restants membres hauran d'utilitzar aquest mateix règim de tributació.

Important: tingui-se en compte que en el cas d'unitats familiars a què es refereix l'article 82.1 de Llei de l'IRPF formades per contribuents d'aquest impost i per residents en un altre Estat membre de la Unió Europea o de l'Espai Econòmic Europeu es va establir, des de l'1 de gener de 2018, una deducció sobre la quota que es comenta en el  Capítol 16  del Manual. Amb l'esmentada deducció es pretén, atès que tals unitats familiars no poden optar per declarar conjuntament, equiparar la quota a pagar a la que hagués suportat el contribuent en cas que tots els membres de la unitat familiar haguessin estat residents fiscals a Espanya. No obstant això, aquesta deducció no és aplicable quan algun dels membres integrats en la unitat familiar hagués optat per tributar conforme al règim fiscal especial aplicable als treballadors desplaçats a territori espanyol previst en l'article 93 de la Llei de l'IRPF al que es fa referència en aquest Capítol.

Característiques generals de la  tributació conjunta

Normativa: Art. 84 Llei IRPF

Independentment d'unes altres particularitats que s'indicaran en els corresponents capítols d'aquest Manual, el règim de tributació conjunta presenta les següents característiques generals:

 • Per determinar l'existència o no de l'obligació de declarar, l'import de les rendes, la base imposable i liquidable i el deute tributari, s'aplicaran, amb caràcter general, les regles de tributació individual, sense que sigui procedent, tret dels casos expressament previstos en la norma que més endavant es comenten, l'elevació o multiplicació dels imports o límits en funció del nombre de membres de la unitat familiar.

 • Les rendes de qualsevol tipus obtingudes per tots i cadascun dels membres de la unitat familiar se sotmetran a gravamen acumuladament.
 • Tots els membres de la unitat familiar quedaran sotmesos a l'impost conjunt i solidàriament, de manera que el deute tributari, resultant de la declaració o descoberta per l'Administració, podrà ser exigida en la seva totalitat a qualsevol d'ells.

  No obstant això, es reconeix el dret de les persones integrants de la unitat familiar a prorratejar internament entre elles el deute tributari, segons la part de la renda conjunta que a cadascun li correspongui, sense que aquest prorrateig tingui efectes fiscals.

 • S'apliquen les mateixes escales de gravamen que per a la tributació individual.

 • Tret dels casos expressament previstos en la normativa de l'IRPF, la declaració conjunta no suposa l'ampliació de cap dels límits que afecten a determinades partides deduïbles.

 • Les partides negatives de períodes anteriors no compensades pels contribuents components de la unitat familiar poden compensar-se conforme a les normes generals de l'IRPF, independentment del fet que provinguin d'una declaració anterior individual o conjunta.

  Les partides negatives determinades en tributació conjunta seran compensables, en cas de tributació individual posterior, exclusivament per aquells contribuents als qui corresponguin, d'acord amb les regles sobre individualització de rendes contingudes en la Llei de l'IRPF.

 • Les reduccions en la base imposable per aportacions a sistemes de previsió social, inclosos els constituïts a favor de persones amb discapacitat, a patrimonis protegits de les persones amb discapacitat i a la Mutualitat de previsió social d'esportistes professionals tenen el següent tractament.

  Els límits màxims de reducció per aportacions als esmentats sistemes de previsió social, als patrimonis protegits de les persones amb discapacitat i a la Mutualitat de previsió social d'esportistes professionals seran aplicats individualment per cada partícip, aportante, mutualista o assegurat integrat en la unitat familiar que tingui dret a qualsevol d'aquestes reduccions.

  Els límits màxims de reducció per aportacions als esmentats sistemes de previsió social  es comenten en el Capítol 13.

 • Mínim personal del contribuent.

  En qualsevol de les modalitats d'unitat familiar el mínim personal aplicable en la declaració conjunta serà de 5.550 euros anuals, independentment del nombre de membres integrats en la mateixa.

  El còmput de l'increment del mínim personal per edat del contribuent es realitzarà d'acord amb les circumstàncies personals de cadascun dels cònjuges integrats en la unitat familiar.

 • Mínim per discapacitat del contribuent.

  El còmput del mínim per discapacitat del contribuent s'efectuarà tenint en compte les circumstàncies de discapacitat que, si escau, concorrin a cadascun dels cònjuges integrats en la unitat familiar.

  Important: el mínim personal i el mínim per discapacitat del contribuent no s'aplicaran en la declaració conjunta pels fills, sens perjudici de la quantia que sigui procedent aplicar en concepte del mínim per descendents i per discapacitat.

 • Reducció per tributació conjunta.

  a. En declaracions conjuntes d'unitats familiars integrades per ambdós cònjuges, no separats legalment, i els seus fills, si els hagués (modalitat 1a d'unitat familiar), s'aplicarà una reducció de la base imposable de 3.400 euros anuals, amb caràcter previ a les reduccions per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social, inclosos els constituïts a favor de persones amb discapacitat, així com a patrimonis protegits de les persones amb discapacitat i a la Mutualitat de previsió social d'esportistes professionals previstes en la Llei de l'IRPF.

  Aquesta reducció s'aplicarà, en primer lloc, a la base imposable general sense que pugui resultar negativa com a conseqüència de tal minoració. El romanent, si n'hi hagués, minorarà la base imposable de l'estalvi, que tampoc podrà resultar negativa.

  b. En declaracions conjuntes d'unitats familiars formades pel pare o la mare i tots els fills que convisquin amb un o un altre (2a modalitat d'unitat familiar, en els casos de separació legal o quan no existeixi vincle matrimonial) s'aplicarà una reducció de la base imposable de 2.150 euros anuals, amb caràcter previ a les reduccions per aportacions i contribucions a sistemes de previsió social, inclosos els constituïts a favor de persones amb discapacitat, així com a patrimonis protegits de les persones amb discapacitat i a la Mutualitat de previsió social d'esportistes professionals previstes en la Llei de l'IRPF.

  Aquesta reducció s'aplicarà, en primer lloc, a la base imposable general sense que pugui resultar negativa com a conseqüència de tal minoració. El romanent, si n'hi hagués, minorarà la base imposable de l'estalvi, que tampoc podrà resultar negativa.

  Important: no s'aplicarà la reducció per tributació conjunta quan el contribuent convisqui amb el pare o la mare d'algun dels fills que formen part de la seva unitat familiar.