Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2023.

La unitat familiar en l'IRPF

Modalitats

A l'efecte de l'IRPF, existeixen dues modalitats d'unitat familiar, a saber:

• En cas de matrimoni (modalitat 1a)

La integrada pels cònjuges no separats legalment i, si els hagués:

 1. Els fills menors, a excepció dels que, amb el consentiment dels pares, visquin independentment d'aquests.

 2. Els fills majors d'edat incapacitats judicialment subjectes a pàtria potestat prorrogada o rehabilitada, mentre no es dicti una nova resolució judicial que la substitueixi o, si escau, els fills majors d'edat amb discapacitat per als quals s'estableixi la curatela representativa quan aquesta sigui exercida per la persona o persones a les que els correspondria la pàtria potestat si el fill fora menor d'edat.

Important:

La Llei 8/2021, de 2 de juny, per la qual es reforma la legislació civil i processal per al suport a les persones amb discapacitat en l'exercici de la seva capacitat jurídica (BOE de 3 de juny) ha substituït la pròrroga o rehabilitació de la pàtria potestat acordada judicialment en el cas de menors amb discapacitat que accedeixen a la majoria d'edat, o bé dels fills majors d'edat solters que visquin amb els seus pares i que patissin una determinada discapacitat, per les mesures de suport per a l'exercici de la seva capacitat jurídica que necessiti el fill amb discapacitat quan assoleixi la majoria d'edat (o bé el fill major d'edat amb discapacitat que viu amb els seus pares), de la mateixa manera i pel mateix mitjà que a qualsevol adult que els requereixi.

No obstant això, per als qui ostentaven la pàtria potestat prorrogada o rehabilitada a la data de l'entrada en vigor de l'esmentada Llei 8/2021 la disposició transitòria segona estableix un règim transitori que permet continuar exercint-la fins que en un termini màxim de tres anys es produeixi la revisió per part de l'autoritat judicial d'ofici o a instàncies del Ministeri Fiscal d'aquesta situació.

Tenint en compte l'anterior, i tenint en compte les modificacions incorporades per la Llei 8/2021 en matèria de persones amb discapacitat, les referències realitzades en l'article 82 de la Llei de l'IRPF a la pàtria potestat prorrogada o rehabilitada, han d'entendre's fetes a les següents mesures judicials:

 1. Resolucions judicials dictades a l'empara del règim anterior a la Llei 8/2021 per les quals s'establia la pròrroga o rehabilitació de la pàtria potestat, mentre no s'hagués dictat una nova resolució judicial que les substitueixi per noves mesures adaptades a la Llei 8/2021.

 2. Resolucions judicials dictades després de l'entrada en vigor de la Llei 8/2021 per les quals s'estableixi la curatela representativa per als mateixos supòsits per als quals, d'acord amb el règim anterior a la Llei 8/2021, s'establia la pàtria potestat prorrogada o rehabilitada (anterior article 171 del Codi civil) que són els següents:

  • Les resolucions en les que s'estableixi la curatela representativa sobre els fills  amb discapacitat en arribar aquells a la major edat, exercida per la persona o persones a les que correspondria la pàtria potestat si el fill fora menor d'edat.

  • Les resolucions en les que s'estableixi la curatela representativa per al fill amb discapacitat major d'edat solter que visqués en companyia dels seus pares o de qualsevol d'ells, exercida també per la persona o persones a les que correspondria la pàtria potestat si el fill fora menor d'edat.

Recordi: la majoria d'edat s'assoleix en complir els 18 anys.

En defecte de matrimoni o en els casos de separació legal (modalitat 2a)

La formada pel pare o la mare i la totalitat dels fills que convisquin amb un o una altra i reuneixin els requisits assenyalats per a la modalitat 1a anterior.

Normes comunes a les dues modalitats d'unitat familiar

De la regulació legal de les modalitats d'unitat familiar, poden extreure's les següents conclusions:

 • Qualsevol altra agrupació familiar, diferent de les anteriors, no constitueix unitat familiar a l'efecte de l'IRPF.

 • Ningú podrà formar part de dues unitats familiars al mateix temps.

 • La determinació dels membres de la unitat familiar es realitzarà tenint en compte la situació existent el dia 31 de desembre de cada any.

  Per tant, si un fill complís 18 anys durant l'any, ja no formarà part de la unitat familiar durant aquell període impositiu.