Salta al contingut principal
Manual pràctic de Renda 2023.

Amortització accelerada de determinats vehicles i de noves infraestructures de recàrrega

Normativa: disposició addicional divuitena LIS

A partir de l'1 de gener de 2023, es permet amortitzar en funció del coeficient que resulti de multiplicar per 2 el coeficient d'amortització lineal màxim previst en les taules d'amortització oficialment aprovades en dos supòsits:

 1. Inversions en vehicles nous FCV, FCHV, BEV, REEV o PHEV, sempre que es compleixin els requisits i condicions que s'indiquen a continuació:

  • Que es tracti de vehicles nous FCV, FCHV, BEV, REEV o PHEV, definits en l'annex II del Reglament General de Vehicles, aprovat pel Reial Decret 2822/1998, de 23 de desembre.

  • Que es trobin afectes a activitats econòmiques.

  • Que entrin en funcionament durant els períodes impositius que s'iniciïn el 2023, 2024 i 2025.

  Precisió:

  D'acord amb l'esmentat Annex II tenen tal consideració els vehicles següents:

  a. Vehicle elèctric de cèl·lules de combustible (FCV): vehicle elèctric que utilitza exclusivament energia elèctrica procedent d'una pila de combustible d'hidrogen embarcat.

  b. Vehicle elèctric híbrid de cèl·lules de combustible (FCHV): vehicle elèctric de cèl·lules de combustible que equipa, a més, bateries elèctriques recarregables.

  c. Vehicle elèctric de bateries (BEV): vehicle elèctric que utilitza com sistemes d'emmagatzematge d'energia de propulsió exclusivament bateries elèctriques recarregables des d'una font d'energia elèctrica exterior. No s'exclou la possibilitat d'incloure, a més, un sistema de frenat regeneratiu que carregui les bateries durant les retencions i frenades.

  d. Vehicle elèctric d'autonomia estesa (REEV): vehicle elèctric que, reunint totes les condicions d'un vehicle elèctric de bateries, incorpora a més un motor de combustió interna

  e. Vehicle elèctric híbrid enchufable (PHEV): vehicle elèctric híbrid, proveït de bateries que poden ser recarregades d'una font d'energia elèctrica exterior, que a voluntat pot ser propulsat només per seu (s) motor (és) elèctric (s).

 2. Inversions en noves infraestructures de recàrrega de vehicles elèctrics, sempre que es compleixin les condicions següents:

  • Que es tracti d'infraestructures noves de recàrrega de vehicles elèctrics, de potència normal o d'alta potència, en els termes definits en l'article 2 de la Directiva 2014/94/UE, del Parlament Europeu i del Consell, de 22 d'octubre de 2014, relativa a la implantació d'una infraestructura per als combustibles alternatius.

  • Que es trobin afectes a activitats econòmiques.

  • Que entrin en funcionament durant els períodes impositius que s'iniciïn en els anys 2023, 2024 i 2025.

Per a la seva aplicació s'exigirà, a més, el compliment dels següents requisits:

 1. ##10008195####10008195##Aportació de la documentació tècnica preceptiva, segons les característiques de la instal·lació, en forma de Projecte o Memòria, prevista en el Reial decret 842/2002, de 2 d'agost, pel qual s'aprova el Reglament electrotècnic per a baixa tensió, elaborada per l'instal·lador autoritzat degudament registrat en el Registre Integrat Industrial, regulat en el títol IV de la Llei 21/1992, de 16 de juliol, d'Indústria, i en la seva normativa reglamentària de desenvolupament.

 2. ##10008195####10008195##Obtenció del certificat d'instal·lació elèctrica diligenciat per la Comunitat Autònoma competent.

Precisió:

D'acord amb l'esmentat article 2 de la Directiva 2014/94/UE, s'entendrà per:

 • Punt de recàrrega de potència normal: un punt de recàrrega que permeti la transferència d'electricitat a un vehicle elèctric amb una potència inferior o igual a 22 kW, a exclusió d'aquells equips amb una potència inferior o igual a 3,7 kW, que estiguin instal·lats en habitatges privats o objectiu primordial del qual no sigui la recàrrega de vehicles elèctrics, i que no siguin accessibles al públic.

 • Punt de recàrrega d'alta potència: un punt de recàrrega que permeti la transferència d'electricitat a un vehicle elèctric amb una potència superior a 22 kW.