Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Per quantitats invertides en el lloguer de l'habitatge habitual

Normativa: Arts. 10 i 2, disposició addicional primera Llei 5/2021, de 20 d'octubre, de Tributs Cedits de la Comunitat Autònoma d'Andalucía

Quantia i límit màxim de la deducció

 • El  15% de les quantitats satisfetes  durant el període impositiu pel lloguer de l'habitatge habitual del contribuent.

 • L' import màxim  de deducció serà:

  • 600 euros anuals, amb caràcter general, i

  • 900 euros anuals, en cas que el contribuent tingui la consideració de persona amb discapacitat.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Aquesta deducció és aplicable únicament als següents contribuents:

  1. Contribuents que, a la data de meritació de l'impost,  no hagin complert els 35 anys d'edat .

  2. Contribuents que, a la data de meritació de l'impost,  siguin majors de 65 anys.

  3. Contribuents que, a la data de meritació de l'impost,  tinguin la consideració de víctima de violència domèstica, víctima del terrorisme o de persona afectada.

  En cas de tributació conjunta, algun d'aquests requisits haurà de complir-ho, com a mínim, un dels cònjuges o, si escau, el pare o la mare en el supòsit de famílies monoparentals

 • Que la  suma de les bases imposables general i de l'estalvi, caselles  [0435] i [0460] de la declaració, no superi les següents quantitats:

  • 25.000 euros  en tributació individual.

  • 30.000 euros  en tributació conjunta.
 • Que el contribuent  identifiqui a l'arrendador o arrendadora  de l'habitatge fent constar el seu  NIF  en la corresponent autoliquidació.

 • La deducció es practicarà pel  titular o titulars  del contracte d'arrendament.

  En cas  de matrimoni, sigui quin sigui el seu règim econòmic matrimonial,  només seran deduïbles les quantitats que satisfaci el cònjuge  signant del contracte d'arrendament  i, en conseqüència ,  les quantitats que satisfaci el cònjuge que no figura en el contracte no donen dret a  aquesta deducció per no ser arrendatari.
 • Quan hagi més d'un contribuent amb dret a l'aplicació de la deducció, cadascun d'ells l'aplicarà sobre la base de les quantitats que hagués satisfet, amb el seu propi límit màxim de 600 euros o de 900 euros anuals, en el cas en què el contribuent tingui la consideració de persona amb discapacitat, sense que sigui procedent el seu prorrateig per no estar previst en la normativa.

 • En cas de tributació conjunta, la deducció s'aplicarà sobre les quantitats satisfetes per ambdós contribuents sempre que com a mínim un d'ells compleixi els requisits, amb el límit màxim de 600 euros per declaració, elevant-se aquest límit a 900 euros anuals quan algun dels cònjuges tingui la consideració de persona amb discapacitat.

 • El contribuent pot aplicar la deducció autonòmica per lloguer i la deducció per inversió en habitatge habitual en el mateix exercici impositiu, sempre que ambdós habitatges compleixin l'establert amb l'article 2 de la Llei 5/2021 per ser considerades com a habitatge habitual.