Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Per a contribuents amb cònjuges o parelles de fet amb discapacitat

Normativa: Arts. 17 i 3 Llei 5/2021, de 20 d'octubre, de Tributs Cedits de la Comunitat Autònoma d'Andalucía

Quantia i requisits per a l'aplicació de la deducció

 • 100 euros  pel cònjuge o parella de fet que compleixi els següents requisits:

  1. Que  no sigui declarant  de  l' IRPF  en l'exercici i

  2. Que tingui la  consideració de persones amb discapacitat en grau igual o superior al 65%, d'acord amb el barem a què es refereix l'article 367 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre (BOE  de 31 d'octubre).

   A més, d'acord amb la disposició transitòria primera de la Llei 5/2021, de 20 d'octubre, de Tributs Cedits de la Comunitat Autònoma d'Andalucía, en el cas de persones  de la qual incapacitat hagués estat declarada judicialment amb anterioritat al dia 1 de gener de 2022, es considerarà acreditat un grau de discapacitat igual o superior al 65% encara que no assoleixi aquest grau.

 • En el cas de  parelles de fet,  aquestes  han d'estar inscrites en el Registre de Parelles de Fet  de la Comunitat Autònoma d'Andalucía o en registres anàlegs d'unes altres Administracions Públiques.

 • Que la  suma de les bases imposables general i de l'estalvi  del contribuent, caselles [0435 ] i [0460 ]  de la declaració,  no superi  les següents quantitats:

  • 25.000 euros  en tributació individual.

  • 30.000 euros  en tributació conjunta.

Incompatibilitat

No tindran dret a aplicar aquesta deducció els contribuents  cònjuges dels quals o parelles de fet amb discapacitat hagin aplicat la deducció per a contribuents amb discapacitat.