Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Per a contribuents amb discapacitat

Normativa: Arts. 16 i 3  Llei 5/2021, de 20 d'octubre, de Tributs Cedits de la Comunitat Autònoma d'Andalucía

Quantia i requisits per a l'aplicació de la deducció

  • 150 euros  per cada contribuent que tingui la consideració de persona amb discapacitat.

    Tenen la consideració de de persones amb discapacitat, els contribuents que tinguin reconegut en  grau igual o superior al 33%, d'acord amb el barem a què es refereix l'article 367 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre (BOE  de 31  d'octubre).

  • Que  la suma de les bases imposables  general  i de l'estalvi  del contribuent, caselles  [0435] i  [0460] de la declaració, no superi les següents quantitats:

    • 25.000 euros  en tributació individual.

    • 30.000 euros  en tributació conjunta.