Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Per l'atenció de persones dependents

Normativa: Arts. 110-5,  160-1 i 160-2.4  Text Refós de les disposicions dictades per la Comunitat Autònoma d'Aragón en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de setembre

A. En règim general

Quantia de la deducció

150 euros  per l'atenció de persones dependents que convisquin amb el contribuent com a mínim durant la meitat del període impositiu.

Es considera persona dependent, a l'efecte d'aquesta deducció, a l'ascendent major de 75 anys i a l'ascendent o descendent amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%, sigui quin sigui la seva edat.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

  • Que la persona dependent  no obtingui rendes anuals superiors a 8.000 euros, excloses les exemptes.

  • Que  la suma de les bases imposables general i de l'estalvi,  caselles  [0435] i  [0460] de la declaració,  menys el mínim del contribuent i el mínim per descendents,  suma de les caselles  [0511] i  [0513] de la declaració, no sigui superior a:

    • - 21.000 euros  en declaració individual.

    • - 35.000 euros  en declaració conjunta.

  • Quan dos o més contribuents  tinguin dret a l'aplicació d'aquesta deducció,  el seu import es prorratejarà per parts iguals. Quan la deducció correspongui a contribuents amb diferent grau de parentesc, la seva aplicació correspondrà als de grau més pròxim, llevat que aquests no tinguin rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 euros, cas en què correspondran als del següent grau.

B. En aplicació del règim de fiscalitat diferenciada (incompatible amb el règim general)

Quantia de la deducció

300 euros,  quan resulti aplicable el règim de fiscalitat diferenciada.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

Els contribuents hauran de complir els mateixos requisits que en el règim general i, a més, els següents:

  • El règim de fiscalitat diferenciada resulta aplicable als contribuents que resideixin en assentaments rurals amb alt risc o amb risc extrem de despoblament (Rangs VIII, IX i X), sempre que, a més, tinguin un Índex Sintètic de Desenvolupament Territorial (ISDT) inferior a 100.

  • Només poden acollir-se a aquest règim especial de fiscalitat diferenciada els contribuents que tinguin la seva residència habitual, durant l'any natural en què es meriti la corresponent obligació tributària i en els quatre següents, en algun dels assentaments rurals amb alt risc o amb risc extrem de despoblament que abans s'han indicat. En el supòsit d'un matrimoni que opti per la tributació conjunta, aquest requisit s'entendrà complert quan aquesta circumstància concorri en qualsevol dels cònjuges.