Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Per naixement o adopció d'un fill amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%

Normativa: Arts. 110-3, 160-1 i 160-2.2  Text Refós de les disposicions dictades per la Comunitat Autònoma d'Aragón en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2005, de 26 de setembre

A. En règim general

Quantia de la deducció

200 euros,  per cada fill nascut o adoptat durant el període impositiu.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

  • Que es tracti del naixement o l'adopció d'un  fill amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

  • Quan els fills que donin dret a la deducció  convisquin amb més d'un contribuent, l'import de la deducció es prorratejarà  per parts iguals.

B. En aplicació del règim de fiscalitat diferenciada (incompatible amb el règim general)

Quanties de la deducció

240 euros,  per cada fill nascut o adoptat durant el període impositiu.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

Els contribuents hauran de complir els mateixos requisits que en el règim general i, a més, els següents:

  • El règim de fiscalitat diferenciada resulta aplicable als contribuents que resideixin en assentaments rurals amb alt risc o amb risc extrem de despoblament (Rangs VIII, IX i X), sempre que, a més, tinguin un Índex Sintètic de Desenvolupament Territorial (ISDT) inferior a 100.

  • Només poden acollir-se a aquest règim especial de fiscalitat diferenciada els contribuents que tinguin la seva residència habitual, durant l'any natural en què es meriti la corresponent obligació tributària i en els quatre següents, en algun dels assentaments rurals amb alt risc o amb risc extrem de despoblament que abans s'han indicat. En el supòsit d'un matrimoni que opti per la tributació conjunta, aquest requisit s'entendrà complert quan aquesta circumstància concorri en qualsevol dels cònjuges.

Compatibilitat

Aquesta deducció és  compatible  amb la deducció “Per naixement o adopció del tercer fill o successius”.