Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Per contribuents amb discapacitat i majors de 65 anys

Normativa: Disposició addicional quarta. Quatre Text Refós de les disposicions legals vigents dictades per la Comunitat Autònoma de Canàries en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret legislatiu 1/2009, de 21 d'abril

Quantia de la deducció

  • 360 euros  per cada contribuent amb un grau de  discapacitat igual o superior al 33%.

  • 144 euros  per cada contribuent  major de 65 anys.

    Ambdues quanties són compatibles entre si.

  • La determinació de les circumstàncies personals i familiars que hagin de tenir-se en compte per a l'aplicació d'aquesta deducció es realitzarà tenint en compte la  situació existent en la data de meritació de l'impost  (normalment, el 31 de desembre).

Condicions per a l'aplicació la deducció

Que la suma de la base imposable general i la base imposable de l'estalvi, caselles [0435] i [0460] de la declaració corresponent a l'exercici en què s'origina el dret a la deducció  no sigui superior a :

  • 42.900 euros en tributació individual.

  • 57.200 euros en tributació conjunta.