Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Per donacions en metàl·lic a descendents o adoptats menors de 35 anys per a l'adquisició o rehabilitació del seu primer habitatge habitual

Normativa: Art. 9  Text Refós de les disposicions legals vigents dictades per la Comunitat Autònoma de Canàries en matèria de tributs cedits,  aprovat per Decret-legislatiu 1/2009, de 21 d'abril

Quanties i límits màxims de la deducció

  • L'1% de la quantitat donada per contribuents amb residència habitual a les Illes Canàries que durant l'exercici hagin efectuat una donació en metàl·lic als seus descendents o adoptats menors de 35 anys amb destinació a l'adquisició, construcció o rehabilitació del primer habitatge habitual del donatari a les illes Canàries, amb el límit màxim de 240 euros per cada donatari.

  • El 2% de la quantitat donada per contribuents amb residència habitual a les Illes Canàries, quan les donacions a què es refereix el punt anterior tinguin com a destinataris a descendents o adoptats menors de 35 anys legalment reconeguts com persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%, amb el límit màxim de 480 euros per cada donatari.

  • El 3% de la quantitat donada per contribuents amb residència habitual a les Illes Canàries, quan les donacions a què es refereix el primer punt anterior tinguin com a destinataris a descendents o adoptats menors de 35 anys legalment reconeguts com persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%, amb el límit màxim de 720 euros per cada donatari.

Altres condicions i requisits per a l'aplicació de la deducció

  • Per a l'aplicació d'aquesta deducció hauran de complir-se els requisits previstos en la normativa autonòmica de l'Impost sobre Successions i Donacions per a la reducció del 85% de la base imposable corresponent a aquestes donacions.

  • Es considerarà com a habitatge habitual la que, a tals efectes, s'entén en la normativa estatal de l'IRPF, equiparant-se a l'adquisició la construcció de la mateixa, però no la seva ampliació.

  • A l'efecte de l'aplicació de la deducció, les persones subjectes a un acolliment familiar permanent o preadoptiu constituït conforme a la legislació aplicable s'equiparan als adoptats. Així mateix, les persones que realitzin un acolliment familiar permanent o preadoptiu s'equipararan als adoptants.