Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Per família nombrosa

Normativa: Disposició addicional quarta. Vuit Text Refós de les disposicions legals vigents dictades per la Comunitat Autònoma de Canàries en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret legislatiu 1/2009, de 21 d'abril

Quantia de la deducció

Amb caràcter general, el contribuent que posseeixi, a la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre), el títol de família nombrosa podrà deduir la quantitat que procedeixi de les següents:

  • 540 euros, quan es tracti de família nombrosa de  categoria general.

  • 720 euros, quan es tracti de família nombrosa de  categoria especial.

Quan algun dels cònjuges o descendents  als que sigui d'aplicació el mínim personal i familiar tingui un  grau de discapacitat física, psíquica o sensorial igual o superior al 65%, l'import de la deducció  serà :

  • 1.200 euros, quan es tracti de família nombrosa de  categoria general.

  • 1.320 euros, quan es tracti de família nombrosa de  categoria especial.

Requisits i condicions d'aplicació

  • Les condicions necessàries per a la consideració de família nombrosa i la seva classificació per categories es determinaran conforme al que estableix la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses (BOE  de 19 de novembre).

  • El  títol de família nombrosa haurà d'estar expedit per l'òrgan competent  en matèria de serveis socials del Govern de les Canarias o pels òrgans corresponents de l'Estat o d'unes altres Comunitats Autònomes.

  • La deducció es practicarà pel contribuent amb qui convisquin els restants membres de la família nombrosa. Quan aquests  convisquin amb més d'un contribuent, l'import de la deducció  es prorratejarà per parts iguals  en la declaració de cadascun d'ells.

Compatibilitat

Aquesta deducció  és compatible  amb la deducció "Per naixement o adopció de fills".