Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Per despesa de malaltia (general)

Normativa: Disposició addicional quarta. Catorze Text Refós de les disposicions legals vigents dictades per la Comunitat Autònoma de Canàries en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret legislatiu 1/2009, de 21 d'abril

Quantia de la deducció

 • El 12% de les despeses i honoraris professionals abonats durant el període impositiu per la prestació de serveis  realitzada pels qui tinguin la condició de professionals metges o sanitaris, excepte farmacèutics, conforme al que disposen els articles 2 i 3 de la Llei 44/2003, de 21 de novembre, d'ordenació de les professions sanitàries,  per motiu de la prevenció, diagnòstic i tractament de malalties, salut dental, embaràs i naixement de fills, accidents i invalidesa, tant propis com de les persones que s'incloguin en el mínim familiar.

  En cap cas s'inclou l'assistència amb finalitats estètics, excepte quan constitueixin la reparació de danys causats per accidents o intervencions que afectin a les persones i els tractaments destinats a la identitat sexual.

 • El 12% de les despeses en l'adquisició d'aparells i complements, incloses les ulleres graduades i les lentilles, que per les seves característiques objectives només puguin destinar-se a suplir les deficiències físiques de les persones.

Límits màxims de la deducció

 • Aquesta deducció tindrà un límit anual de:

  • 600 euros en tributació individual.

  • 840 euros en tributació conjunta.

 • Aquests límits s'incrementaran en 100 euros en tributació individual quan el contribuent sigui una persona amb discapacitat i acrediteu un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • La  suma de la base imposable general i la base imposable de l'estalvi, caselles [0435] i [0460] de la declaració corresponent a l'exercici en què s'origina el dret a la deducció, no ha de ser superior a :

  • 42.900 euros en tributació individual.

  • 57.200 euros en tributació conjunta.

 • La base conjunta d'aquesta deducció estarà constituïda per les quantitats justificades amb factura i satisfetes, mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes en entitats de crèdit, a les persones o entitats que prestin els serveis.

 • La factura haurà de complir totes les condicions establertes en el Reglament pel qual es regulen les obligacions de facturació aprovat pel Reial decret 1619/2012, de 30 de novembre. La factura rebuda pel contribuent haurà de conservar-se durant el termini de prescripció.

Incompatibilitat

La deducció "per despeses de malaltia per a residents en la illa de La Palma" que regula la disposició addicional primera. Quatre del Text Refós i aquesta deducci&oacute són incompatibles respecte del mateix contribuent, de manera que aquells contribuents amb residència habitual a La Palma el 2022  que tinguin dret a aplicar la deducció per mínim personal, familiar i per discapacitat, aplicaran la nova deducció sobre totes les quantitats satisfetes per despeses de malaltia durant l'exercici.

En ser deduccions diferents, en la declaració conjunta seran compatibles entre si sempre que siguin generades per diferent contribuent. És a dir, si un dels contribuents compleix els requisits per aplicar la deducció corresponent a La Palma aplicarà la nova deducció mentre que l'altre contribuent compleix els requisits d'aquesta deducció general per a ressents a les Canarias aplicarà aquesta.