Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Per obres d'adequació de l'habitatge habitual per persones amb discapacitat

Normativa: Disposició addicional quarta. Onze Text Refós de les disposicions legals vigents dictades per la Comunitat Autònoma de Canàries en matèria de tributs cedits, aprovat per Decret legislatiu 1/2009, de 21 d'abril.

Erupció volcànica de La Palma: d'acord amb disposició addicional primera del Decret llei 12/2021, NO es perdrà el dret a les deduccions practicades en la quota íntegra autonòmica de  l' IRPF per les quantitats satisfetes per aquest concepte, malgrat que els habitatges habituals hagin estat destruïdes per l'erupció volcànica de La Palma, podent continuar aplicant aquesta deducció per les quantitats que poguessin seguir abonant.

Quantia de la deducció

El  14% de les quantitats satisfetes  durant el període impositiu, per les obres i instal·lacions d'adequació a l'habitatge per raó de discapacitat.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

El concepte obres o instal·lacions d'adequació de l'habitatge habitual per raó de discapacitat, així com la base màxima de deducció i els restants requisits exigits per a la pràctica de la deducció són els continguts en l' article 68.1 de la Llei 35/2006, de 28 de novembre, de  l' IRPF, en la redacció vigent l'1 de gener de 2012.

Límit conjunt de la deducció

La suma de l'import d'aquesta deducció juntament amb el de les deduccions autonòmiques “Per quantitats destinades pels seus titulars a la restauració, rehabilitació o reparació de béns immobles declarats d'Interès Cultural”, “Per inversió en habitatge habitual ”i “Per obres de rehabilitació energètica de l'habitatge habitual " no podrà excedir el 15% de la quota íntegra autonòmica, casella [0546] de la declaració.