Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Per arrendament habitatge habitual joves, majors, persones discapacitat

Normativa: Art. 2.1  Text Refós  de la Llei de Mesures Fiscals en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 62/2008, de 19 de juny, per la Comunitat  Autònoma de Cantabria

Quantia i límits màxims de la deducció

 • El 10% de les quantitats satisfetes  durant el període impositiu per l'arrendament de l'habitatge habitual

  La deducció es practicarà pel  titular o titulars  del contracte d'arrendament.

  En cas de matrimoni, sigui quin sigui el seu règim econòmic matrimonial,  només seran deduïbles les quantitats que satisfaci el cònjuge  signant del contracte d'arrendament  i, en conseqüència ,  les quantitats que satisfaci el cònjuge que no figura en el contracte no donen dret a  aquesta deducció per no ser arrendatari. 

 • El límit màxim de deducció serà de:

  • 300 euros anuals en tributació individual.

  • 600 euros anuals en tributació conjunta, essent precís per això que, com a mínim, un dels declarants reuneixi els requisits exigits per a l'aplicació de la deducció que a continuació es comenten.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Tenir menys de 35 anys complerts, 65 o més, o ser persona amb discapacitat física, psíquica o sensorial amb un grau de discapacitat igual o superior al 65% d'acord amb el barem a què es refereix l'article 354 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre (BOE de 31 d'octubre).

 • Que la suma de la base liquidable general i la base liquidable de l'estalvi, suma de les caselles  [0500] i [0510] de la declaració, minorada en el mínim personal i familiar, casella [0520], sigui inferior a:

  • 22.946 euros en tributació individual.

  • 31.485 euros en tributació conjunta.

 • Que les quantitats satisfetes en concepte de lloguer excedeixin el 10% de la renda del contribuent.

Base de la deducció

La base d'aquesta deducció estarà constituïda per les quantitats justificades amb factura o rebut satisfetes, mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes en entitats de crèdit, a les persones o entitats que siguin arrendadors de l'habitatge.

En cap cas, donaran dret a practicar aquesta deducció les quantitats satisfetes mitjançant entregues de diners en efectiu.