Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Per donatius a fundacions o al Fons Cantabria Coopera o a Associacions que persegueixin entre els seus fins el suport a persones amb discapacitat

Normativa: Art. 2.4  Text Refós  de la Llei de Mesures Fiscals en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 62/2008, de 19 de juny, per la Comunitat  Autònoma de Cantabria

Quantia de la deducció

  • El 15% de les quantitats donades a fundacions domiciliades en la Comunitat Autònoma de Cantabria que compleixin els requisits de la Llei 50/2002, de 26 de desembre, de Fundacions (BOE de 27 de desembre) i que persegueixin fins culturals, assistencials, sanitaris o esportius o qualssevol altres de naturalesa anàloga a aquests.

  • El 12% de les quantitats donades al Fons Cantabria Coopera.

  • El 15% de les quantitats donades a associacions domiciliades en la Comunitat Autònoma de Cantabria que compleixin els requisits de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, i objecte del qual sigui el suport a persones amb discapacitat.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

Tractant-se de donatius a fundacions, que aquestes es trobin inscrites en el Registre de Fundacions, retin comptes a l'òrgan de protectorat corresponent i que aquest hagi ordenat el seu dipòsit en el Registre de Fundacions.

Límit màxim dels donatius amb dret a deducció

La base d'aquesta deducció autonòmica està subjecta al límit del 10% de la base liquidable general i de l'estalvi, suma de les caselles [0500] i [0510] de la declaració.

Aquest límit opera conjuntament amb el que afecta a la deducció general per donatius i a la deducció per actuacions per a la protecció i difusió del Patrimoni Històric Espanyol i de les ciutats, conjunts i béns declarats Patrimoni Mundial.

Per consegüent, únicament podrà aplicar-se aquesta deducció autonòmica per l'import dels donatius amb dret a la mateixa que no superi la quantia que, si escau, resti de l'esmentat límit després de practicar les deduccions generals de l'impost anteriorment esmentats.