Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Per obres de millora

Normativa: Art. 2.3 Text Refós de la Llei de Mesures Fiscals en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 62/2008, de 19 de juny, per la Comunitat  Autònoma de Cantabria

Quantia i requisits per a l'aplicació de la deducció

El 15% de les quantitats satisfetes en obres realitzades, durant l'exercici fiscal, en qualsevol habitatge o habitatges de la seva propietat, sempre que estigui situada a la Comunitat de Cantabria, o en l'edifici en la que l'habitatge es trobi, i que tinguin per objecte:

 1. Una rehabilitació qualificada de tal per la Direcció General d'Habitatge del Govern de Cantabria.

 2. La millora de l'eficiència energètica, la higiene, la salut i protecció del medi ambient i l'accessibilitat a l'habitatge o a l'edifici en què es troba.

 3. La utilització d'energies renovables, la seguretat i l'estanquitat i, en particular, la substitució d'instal·lacions d'electricitat, aigua, gas, calefacció.

 4. Les obres d'instal·lació d'infraestructures de telecomunicació que permetin l'accés a Internet i a serveis de televisió digital en l'habitatge del contribuent.

No donaran dret a practicar aquesta deducció les obres que es realitzin en habitatges afectats a una activitat econòmica, places de garatge, jardins, parcs, piscines i instal·lacions esportives i altres elements anàlegs.

Base de la deducció

La base d'aquesta deducció estarà constituïda per les quantitats satisfetes, mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes en entitats de crèdit, a les persones o entitats que realitzin tals obres.

En cap cas, donaran dret a practicar aquesta deducció les quantitats satisfetes mitjançant entregues de diners en efectiu.

Límits màxims de la deducció

 • La deducció tindrà un límit anual de:

  • 1.000 euros en tributació individual.

  • 1.500 euros en tributació conjunta.

 • Aquests límits s'incrementaran en 500 euros en tributació individual quan el contribuent sigui una persona amb un grau acreditat de discapacitat igual o superior al 65%.

  En el cas de tributació conjunta l'increment serà de 500 euros per cada contribuent amb aquesta discapacitat.

  A l'efecte de l'aplicació de l'increment es prendran en consideració tots els membres de la unitat familiar que tinguin el grau de discapacitat exigit independentment del fet que tinguin o no rendeixes i de si han satisfet o no quantitats que els donin dret a la deducció.

 • Les quantitats satisfetes en l'exercici i no deduïdes per excedir el límit anual, podran deduir-se en els dos exercicis següents.

  La deducció pendent d'aplicar procedent de l'exercici 2021 ha de practicar-se obligatòriament en l'exercici 2023, fins a la quantia màxima permesa segons el tipus de tributació, per la qual cosa el contribuent no pot optar per demorar, totalment o parcialment, la seva aplicació a l'exercici 2024.

  Així mateix, tingui-se en compte que les deduccions pendents de 2021 i 2022 s'apliquen abans de la deducció generada el 2023, per la qual cosa, si amb aquelles s'esgota el límit màxim anual de la deducció, les quantitats satisfetes el 2023 es podran deduir en els dos exercicis següents.

Incompatibilitat

En cap cas donaran dret a l'aplicació d'aquesta deducció, les quantitats satisfetes per les quals el contribuent tingui dret a practicar-se la deducció per inversió en habitatge habitual a què es refereix la disposició transitòria divuitena de la Llei de l'IRPF.