Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Per quantitats donades per a la cooperació internacional al desenvolupament i a les entitats per a la lluita contra la pobresa, l'exclusió social i l'ajuda a persones amb discapacitat

Normativa: Art. 10  Llei  8/2013, de 21 de novembre, de la Comunitat Autònoma de Castilla-La Mancha, de Mesures Tributàries

Quantia i límit màxim de la deducció

  • El 15% de les donacions dineràries efectuades durant el període impositiu destinats a Organitzacions no governamentals, fundacions, associacions d'ajuda a persones amb discapacitat i altres entitats, sempre que aquestes tinguin la consideració d'entitats sense fins lucratius de conformitat amb el que estableixen els articles 2 i 3 de la Llei 49/2002, de 23 de desembre, de règim fiscal de les entitats sense fins lucratius i dels incentius fiscals al mecenatge, que dins els seus fins principals estiguin la cooperació internacional, la lluita contra la pobresa i l'ajuda a persones amb discapacitat i l'exclusió social.

  • La base de la deducció no podrà excedir el 10% de la base liquidable del contribuent.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

  • Les organitzacions no governamentals, fundacions, associacions d'ajuda a persones amb discapacitat i altres entitats que tinguin la consideració d'entitats sense fins lucratius han d'estar inscrites en els registres corresponents de la Comunitat Autònoma de Castilla-La Mancha .

  • En el cas de les fundacions, serà precís que, a més de la seva inscripció en el Registre de Fundacions de Castilla-La Mancha, retin comptes a l'òrgan de Protectorat corresponent i que aquest hagi ordenat el seu dipòsit en el Registre de Fundacions.

  • L'efectivitat de l'aportació efectuada haurà d'acreditar-se mitjançant certificació de l'òrgan competent de l'entitat donatària.