Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Per discapacitat d'ascendents o descendents

Normativa: Art. 5 i 13  Llei  8/2013, de 21 de novembre, de la Comunitat Autònoma de Castilla-La Mancha, de Mesures Tributàries

Quantia de la deducció

300 euros  per cada ascendent o descendent amb un grau de discapacitat acreditat igual o superior al 65%, que generi el dret a l'aplicació del mínim per discapacitat d'ascendents o descendents.

Requisits de la deducció

  • Que la suma de la base imposable general i la de l'estalvi del contribuent, caselles [0435] i [0460] de la declaració, no superi :

    • 27.000 euros en tributació individual.

    • 36.000 euros en tributació conjunta.

  • Per a l'aplicació d'aquestes deduccions es tindran en compte les normes per a l'aplicació del mínim per ascendents, descendents i discapacitat contingudes en la Llei de l'IRPF.

    No obstant això, quan dos o més contribuents tinguin dret a l'aplicació d'aquesta deducció respecte dels mateixos ascendents o descendents i algun d'ells no compleixi el requisit anterior, l'import de la deducció per als altres contribuents quedarà reduït a la proporció que resulti de l'aplicació de les normes per al prorrateig del mínim per ascendents, descendents i discapacitat.

  • En els casos de tributació conjunta, la deducció aplicable per descendents amb discapacitat serà sempre aquesta i no la deducció per discapacitat del contribuent.

Incompatibilitat

Aquesta deducció és incompatible amb la deducció per discapacitat del contribuent respecte d'una mateixa persona.

En conseqüència, els descendents amb discapacitat que integrin la unitat familiar generaran dret en tributació conjunta a l'aplicació de la deducció per discapacitat de descendents i no a la deducció per discapacitat del contribuent.

En els supòsits en els que l'ascendent sigui una persona major de 75 anys amb un grau de discapacitat acreditat igual o superior al 65 per cent, s'aplicarà aquesta deducció i no l'establerta “Per atenció d'ascendents majors de 75 anys".