Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Tram autonòmic de la deducció per inversió en habitatge habitual

Normativa: Art. 119 Llei 2/2014, de 27 de gener, de mesures fiscals, administratives, financeres i del sector públic,  de la Comunitat Autònoma de Catalunya

Per als contribuents als que sigui aplicable el règim transitori de la deducció per inversió en habitatge habitual que regula la disposició transitòria divuitena de la Llei de l'IRPF, els percentatges en el tram autonòmic per als residents en la Comunitat Autònoma de Catalunya són els establerts per l'article 1.2 de la Llei 31/2002, de 30 de desembre, de mesures fiscals i administratives, en la redacció vigent el 31 de desembre de 2012:

  • El 7,5%, amb caràcter general.

  • El 15%, si es tracta de les obres d'adequació de l'habitatge habitual de persones amb discapacitat.

Així mateix, serà aplicable a aquests contribuents la disposició transitòria sisena de la Llei 7/2011, de 27 de juliol, de Mesures Fiscals i Financeres, que manté per als contribuents que van adquirir el seu habitatge habitual abans del   30 de juliol de 2011 o o van satisfer quantitats per a la construcció de l'habitatge habitual abans de l'aquesta data (no inclou la rehabilitació ni l'ampliació de l'habitatge habitual)  l'aplicació d'un percentatge incrementat del 9%  quan  tinguin  un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

Per poder gaudir del percentatge del 9%  de deducció, és necessari que la base imposable total, menys el mínim personal i familiar, en la declaració de l'IRPF del contribuent corresponent a l'exercici en el que s'aplica la deducció no excedeixi 30.000 euros.

En el cas de tributació conjunta, aquest límit es computa de manera individual per a cadascun dels contribuents que tingui dret a la deducció per haver realitzat inversions en l'habitatge habitual durant l'exercici.