Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Per lloguer de l'habitatge habitual

Normativa: Art. 5. Set  Text Refós  de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de Galícia en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2011, de 28 de juliol

Quanties i límits màxims de la deducció

 • El 10%  de les quantitats satisfetes  durant el període impositiu en concepte de lloguer de l'habitatge habitual

  Límit màxim de la deducció 300 euros per contracte i any, tant en tributació individual com en conjunta.

 • Si es tenen dos o més fills menors d'edat , el percentatge anterior de deducció s'eleva al 20%, amb un límit màxim de la deducció de 600 euros per contracte i any, tant en tributació individual com en conjunta.

 • Les quanties fixades per a aquesta deducció es duplicaran en cas que l'arrendatari tingui reconegut un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Que l'edat del contribuent sigui igual o inferior a 35 anys en la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre). En cas de tributació conjunta, haurà de complir aquest requisit com a mínim un dels cònjuges o, si escau, el pare o la mare.

 • Que la data del contracte d'arrendament sigui posterior a 1 de gener de 2003.

 • Que hagi constituït el dipòsit de la fiança a què es refereix l'article 36.1 de la Llei 29/1994, d'arrendaments urbans, a l'Institut Gallego de l'Habitatge i Sòl, o bé posseeixi còpia compulsada de la denúncia presentada davant aquest organisme per no haver-li entregat aquest justificant la persona arrendadora.

 • Que la suma de les bases imposables general i de l'estalvi, caselles [0435] i [0460] de la declaració, no superi l'import de 22.000 euros, tant en tributació individual com en conjunta.

 • Quan dos contribuents tinguin dret a aquesta deducció, l'import total de la mateixa, sense excedir el límit establert per contracte d'arrendament, es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cadascun d'ells.

  Tractant-se de matrimonis en règim de guanys, la deducció correspondrà als cònjuges per parts iguals, encara que el contracte estigui només a nom d'un d'ells.