Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Per família nombrosa

Normativa: Art. 5. Tres. 2 Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de Galícia en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2011, de 28 de juliol

Quantia de la deducció

El contribuent que posseeixi el títol de família nombrosa a la data de meritació de  l' IRPF  podrà deduir de la quota íntegra autonòmica les quantitats següents:

 1. En general:

  • - 250 euros, en cas que es tracti de famílies amb dos fills/as.

  • - 400 euros,  en cas que es tracti de famílies amb dos fills/as que gaudeixin del títol de categoria especial.

  • - Increment addicional de  250 euros  per cada fill/ja a la resta dels casos (famílies nombroses amb més de dos fills/as).

 2. Cònjuges o descendents amb discapacitat:

  Quan el contribuent o algun dels descendents  que donin dret a aplicar aquesta deducció  tingui un grau de discapacitat igual o superior al 65%, la deducció anterior es  duplicarà. Per tant:

  • - 500 euros, en cas que es tracti de famílies amb dos fills/as.

  • - 800 euros,  en cas que es tracti de famílies amb dos fills/as que gaudeixin del títol de categoria especial.

  • - Increment addicional de  500 euros  per cada fill/a a la resta dels casos.

Precisió: d'acord amb l'article 3. Tres del Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de Galícia en matèria de tributs cedits per l'Estat el grau de discapacitat haurà d'acreditar-se mitjançant certificat o resolució expedida per l'òrgan competent. En particular, es considerarà acreditat un grau de discapacitat igual o superior al 33% en el cas dels pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa i en el cas dels pensionistes de classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

Igualment, es considerarà acreditat un grau de discapacitat igual o superior al 65% quan es tracti de persones de la qual incapacitat sigui declarada judicialment, encara que no assoleixi aquest grau, així com en els casos de dependència severa i gran dependència, sempre que aquestes últimes situacions fossin reconegudes per l'òrgan competent, d'acord amb el que estableix l'article 28 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

Tingui-se en compte que, a partir de l'entrada en vigor de la Llei 8/2021 de reforma del Codi civil, les referències realitzades a la incapacitació judicial, s'estenen a les resolucions judicials en les que s'estableix la curatela representativa de les persones amb discapacitat.

Requisits i altres condicions

 • El concepte de família nombrosa i la seva classificació per categories es contenen en la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de protecció a les famílies nombroses (BOE  de 19 de novembre).

  El contribuent ha de posseir el títol de família nombrosa en la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre).

 • Quan  més d'un contribuent  tingui dret a l'aplicació de la deducció respecte dels mateixos descendents, el seu import serà  prorratejat  entre ells  per parts iguals.

Incompatibilitat

Aquesta deducció és  incompatible  amb la prevista en el punt anterior, “Per a famílies amb dos fills e filles”.