Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Per a famílies amb dos fills e filles

Normativa: Art. 5. Tres. 1 Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de Galícia en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2011, de 28 de juliol.

Quantia i requisits per a l'aplicació de la deducció.

  • 250 euros, per als contribuents que, a la data de meritació de  l' IRPF, tinguin dos fills que generin a favor seu el dret a l'aplicació del corresponent  mínim per descendents  establert per la normativa reguladora de  l' IRPF.

  • 500 euros, quan el contribuent o d'algun dels fills que donin dret a aplicar aquesta deducció tingui un  grau de discapacitat igual o superior al 65%.

    D'acord amb l'article 3. Tres del Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de Galícia en matèria de tributs cedits per l'Estat, el grau de discapacitat haurà d'acreditar-se mitjançant certificat o resolució expedida per l'òrgan competent. En particular, es considerarà acreditat un grau de discapacitat igual o superior al 33% en el cas dels pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa i en el cas dels pensionistes de classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

    Igualment, es considerarà acreditat un grau de discapacitat igual o superior al 65% quan es tracti de persones de la qual incapacitat sigui declarada judicialment, encara que no assoleixi aquest grau, així com en els casos de dependència severa i gran dependència, sempre que aquestes últimes situacions fossin reconegudes per l'òrgan competent, d'acord amb el que estableix l'article 28 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de promoció de l'autonomia personal i atenció a les persones en situació de dependència.

    Tingui-se en compte que, a partir de l'entrada en vigor de la Llei 8/2021 de reforma del Codi civil, les referències realitzades a la incapacitació judicial, s'estenen a les resolucions judicials en les que s'estableix la curatela representativa de les persones amb discapacitat.

  • Quan  més d'un contribuent  tingui dret a l'aplicació de la deducció respecte dels mateixos descendents, el seu import serà  prorratejat  entre ells  per parts iguals.

Incompatibilitat

Aquesta deducció és  incompatible  amb la prevista en el punt següent, “Per família nombrosa”.