Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Per arrendament de l'habitatge habitual en el territori de les Illes Balears

Normativa: Art. 3 bis  Text Refós de les Disposicions Legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en Matèria de Tributs Cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2014, de 6 de juny

Quanties i límits màxims de la deducció

 1. El  15%  dels imports satisfets durant el període impositiu per l'arrendament d'un habitatge habitual en el territori de les Illes Balears en el cas de contribuents que a la data de meritació de l'impost compleixin  algun dels  següents requisits:

  • Sean  menors de 36 anys.

  • Sean  majors de 65 anys  i no exerceixin cap activitat laboral o professional.

  En ambdós casos  l'import màxim de la deducció  serà de  530 euros.

  En cas de matrimoni, sigui quin sigui el seu règim econòmic matrimonial, només seran deduïbles les quantitats que satisfaci el cònjuge signant del contracte d'arrendament i, en conseqüència, les quantitats que satisfaci el cònjuge que no figura en el contracte no donen dret a aquesta deducció per no ser arrendatari. Vegeu sobre això la Sentència del Tribunal Suprem núm. 220/2009, de 3 d'abril (Sala del Civil), recaiguda en el recurs de cassació núm. 1200/2004 (ROJ: STS 2464/2009).

 2. El  20%  dels imports satisfets durant el període impositiu per l'arrendament de l'habitatge habitual en el territori de les Illes Balears en el cas de contribuents que a la data de meritació de l'impost compleixin  algun dels  següents requisits:

  • Sean menors de 30 anys.
  • Tinguin reconegut un  grau de discapacitat igual o superior al 33%.

  •  Tinguin dret al   mínim per discapacitat d'ascendents o descendents  en l' IRPF.

  • Sean el pare, la mare o els pares que convisquin amb el fill o els fills sotmesos a la pàtria potestat i que integrin una  família nombrosa, en els termes que estableix l'article 6 de la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies.

  • Sean el pare o la mare que convisquin amb el fill o els fills sotmesos a la pàtria potestat i que integrin una  família monoparental  amb dos o més fills o filles  de les que preveu l'article 7.7 de la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies.

  En tots els casos anteriors l' import màxim  de la deducció serà de  650 euros.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Que es tracti de  l' arrendament de l'habitatge habitual  del contribuent, ocupada efectivament per aquest, i que la durada del contracte d'arrendament sigui igual o superior a un any.

 • Que, durant com a mínim la meitat del període impositiu, ni el contribuent ni cap dels membres de la seva unitat  familiar  siguin titulars, del ple domini o d'un dret real d'ús o gaudi, d'un altre habitatge  distant a menys de 70 quilòmetres de l'habitatge arrendat , excepte en els casos en què l'altre habitatge es trobi ubicada fora de les Illes Balears o en una altra illa o generi, pel contribuent o la resta de membres de la seva unitat familiar, rendiments del capital immobiliari durant el mateix període impositiu.

 • Que el contribuent  no tingui dret  en el mateix període impositiu a  cap deducció  per inversió en habitatge habitual.

 • Que la  suma de la base imposable general i la base imposable de l'estalvi  del contribuent, caselles  [0435] i  [0460] de la declaració, no superi  les següents quanties:

  1. En general:

   • - 33.000 euros  en tributació individual.

   • - 52.800 euros  en tributació conjunta.

  2. En el supòsit de famílies nombroses o monoparentals:

   • - 39.600 euros  en tributació individual.

   • - 63.360 euros  en tributació conjunta.

 • En cas de tributació conjunta, només podran beneficiar-se d'aquesta deducció els contribuents integrats en la unitat familiar que compleixin les condicions establertes i per l'import de les quanties efectivament satisfetes per aquests.

Per a contribuents morts abans del 26 de novembre de 2023

Quantia i límit màxim de la deducció

 • El 15%  dels imports satisfets durant el període impositiu per l'arrendament de l'habitatge habitual.

  En cas de matrimoni, sigui quin sigui el seu règim econòmic matrimonial, només seran deduïbles les quantitats que satisfaci el cònjuge signant del contracte d'arrendament i, en conseqüència, les quantitats que satisfaci el cònjuge que no figura en el contracte no donen dret a aquesta deducció per no ser arrendatari.

 • L'import màxim de deducció serà de 440 euros.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Que concorri en el contribuent alguna de les següents circumstàncies :

  • Que en la data de la meritació de l'impost sigui  menor de 36 anys.

  • Que es tracti d'una persona amb un  grau de discapacitat física o sensorial igual o superior al 65% o amb un grau de discapacitat psíquica igual o superior al 33%.

  • Que es tracti del pare o els pares que convisquin amb el fill o els fills sotmesos a la pàtria potestat i que integrin una  família nombrosa  en els termes que estableix l'article 6 de la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies.

   A aquests efectes, són famílies nombroses tant les que determina la Llei 40/2003, de 18 de novembre, de Protecció a les Famílies Nombroses com les famílies monoparentals amb un fill amb discapacitat reconeguda del 33% o superior.

  • Que es tracti del pare o els pares que convisquin amb el fill o els fills sotmesos a la pàtria potestat i que integrin una família monoparental amb dos o més fills o filles de les que preveu l'article 7.7 de la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies.

 • Que es tracti de  l' arrendament de l'habitatge habitual  del contribuent, ocupada efectivament per aquest, i que la durada del contracte d'arrendament sigui igual o superior a un any.

 • Que s'hagi constituït el  dipòsit de la fiança  a la que es refereix l'article 36.1 de la Llei 29/1994, de 24 de novembre, d'arrendaments urbans, a favor de l'Institut Balear de l'Habitatge.

 • Que, durant com a mínim la meitat del període impositiu, ni el contribuent ni cap dels membres de la seva unitat  familiar  siguin titulars, del ple domini o d'un dret real d'ús o gaudi, d'un altre habitatge  distant a menys de 70 quilòmetres de l'habitatge arrendat , excepte en els casos en què l'altre habitatge es trobi ubicada fora de les Illes Balears o en una altra illa.

 • Que el contribuent  no tingui dret  en el mateix període impositiu a  cap deducció  per inversió en habitatge habitual.

 • Que la suma de la base imposable general i la base imposable de l'estalvi del contribuent, caselles [0435] i [0460] de la declaració, no superi les següents quanties:

  • 33.000 euros  en tributació individual.

  • 52.800 euros  en tributació conjunta

 • En cas de tributació conjunta, només podran beneficiar-se d'aquesta deducció els contribuents integrats en la unitat familiar que compleixin les condicions establertes i per l'import de les quanties efectivament satisfetes per aquests.