Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Per despeses d'adquisició de llibres de text

Normativa: Art. 4  Text Refós de les Disposicions Legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en Matèria de Tributs Cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2014, de 6 de juny

Quantia i límits màxims de la deducció

 • El  100%  dels imports destinats a l'adquisició de llibres de text per cada fill que cursi estudis.

 • L'import de la deducció per cada fill no pot excedir 220 euros per fill.

 • El límit anterior serà de  350 euros per fill  en el cas de contribuents que a la data de meritació de l'impost compleixin  algun dels  següents requisits:

  • Sean menors de 30 anys.

  • Tinguin reconegut un  grau de discapacitat igual o superior al 33%.

  • Tinguin dret al   mínim per discapacitat d'ascendents o descendents en l'IRPF.

  • Sean el pare, la mare o els pares que convisquin amb el fill o els fills sotmesos a la pàtria potestat i que integrin una  família nombrosa, en els termes que estableix l'article 6 de la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies.

  • Sean el pare o la mare que convisquin amb el fill o els fills sotmesos a la pàtria potestat i que integrin una  família monoparental  amb dos o més fills o filles  de les que preveu l'article 7.7 de la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Els llibres de text  han de ser els editats per al desenvolupament i l'aplicació dels currículums corresponents al segon cicle d'educació infantil, a l'educació primària, a l'educació secundària obligatòria, al batxillerat i als cicles formatius de formació professional específica.

 • Únicament podran tenir-se en compte, a l'efecte de l'aplicació d'aquesta deducció, les  despeses originades pels fills  que, al seu torn,  donin dret al   mínim per descendents. Si els fills conviuen amb ambdós pares i aquests opten per la tributació individual,  es prorratejaran tant les quantitats satifechas com el límit màxim de la deducció per parts iguals en la declaració de cadascun d'ells.

 • Que la suma de la base imposable general i la base imposable de l'estalvi caselles [0435] i [0460] de la declaració, del contribuent no superi les següents quanties:

  1. En general:

   • 33.000 euros en tributació individual.

   • 52.800 euros en tributació conjunta.

  2. En el supòsit de famílies nombroses o monoparentals:

   • 39.600 euros en tributació individual.

   • 63.360 euros en tributació conjunta.

 • El contribuent haurà de conservar, a disposició de l'Administració tributària les factures o els documents equivalents corresponents.

Per a contribuents morts abans del 26 de novembre de 2023

Quantia i límits màxims de la deducció

El límit de la deducció serà en qualsevol cas de 220 euros.