Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Per despeses relatives als descendents o acollits menors de sis anys per motius de conciliació

Normativa: Art. 6 bis Text Refós de les Disposicions Legals de la Comunitat Autònoma de les Illes Balears en Matèria de Tributs Cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2014, de 6 de juny

Quanties i límits màxims de la deducció

 1. En general : el  40% de l'import anual satisfet per les despeses derivades  de la prestació dels següents serveis a descendents o acollits menors de sis anys:

  1. Estances de nens de 0 a 3 anys en escoles infantils o en guarderies.

  2. Servei de custòdia, servei de menjador i activitats extraescolars de nens de 3 a 6 anys en centres educatius.

  3. Contractació laboral d'una persona per cuidar del menor.

  En tals casos el  límit màxim de la deducció  aplicable  serà de  660 euros anuals.

 2. 50%  de l'import anual satisfet per les despeses anteriors  en el cas de contribuents que a la data de meritació de l'impost compleixin  algun dels  següents requisits:

  • Sean menors de 36 anys.

  • Tinguin reconegut un  grau de discapacitat igual o superior al 33%.

  • Tinguin dret al   mínim per discapacitat d'ascendents o descendents  en l' IRPF.

  • Sean el pare, la mare o els pares que convisquin amb el fill o els fills sotmesos a la pàtria potestat i que integrin una  família nombrosa, en els termes que estableix l'article 6 de la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies.

  • Sean el pare o la mare que convisquin amb el fill o els fills sotmesos a la pàtria potestat i que integrin una  família monoparental  amb dos o més fills o filles  de les que preveu l'article 7.7 de la Llei 8/2018, de 31 de juliol, de suport a les famílies.

  En tots els casos anteriors l' import màxim  de la deducció serà de  900 euros anuals.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Que els contribuents  desenvolupin activitats per compte aliè o per compte propi a generadores de rendiments del treball o de rendiments d'activitats econòmiques.

 • Que la  suma de la base imposable general i de l'estalvi del contribuent, caselles  [0435] i  [0460] de la declaració, no superi  les següents quanties:

  1. En general:

   • - 33.000 euros  en tributació individual.

   • - 52.800  euros  en tributació conjunta.

  2. En el supòsit de famílies nombroses o monoparentals:

   • 39.600 euros  en tributació individual.

   • 63.360  euros  en tributació conjunta.

 • Que el pagament de les despeses que donen dret a la deducció es faci mitjançant targeta de crèdit o de dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes d'entitats de crèdit.

 • En el supòsit de deducció de les despeses de la contractació d'una persona empleada, aquesta ha d'estar donada d'alta en el règim especial per a empleats de la llar de la Seguretat Social.

 • Quan  dos contribuents tinguin dret  a l'aplicació d'aquesta deducció i optin per la declaració individual, el límit màxim de la deducció  s'ha de prorratejar entre ells per parts iguals.

 • Si tots els descendents o acollits  deixen de ser menors de sis anys durant l'any, el límit màxim de la deducció (660 o 900 euros) s'ha de prorratejar per la suma del nombre de dies en què els descendents o acollits hagin estat menors de sis anys durant l'any natural. També s'ha de prorratejar de la mateixa manera el límit màxim de la deducció si els descendents han nascut o han estat adoptats durant l'any, o si els menors han estat acollits durant l'any.

Per a contribuents morts abans del 26 de novembre de 2023

Quanties i límits màxims de la deducció

 • El  40 per 100 de l'import anual satisfet per les despeses derivades  de la prestació dels següents serveis a descendents o acollits menors de sis anys:
  1. Estances de nens de 0 a 3 anys en escoles infantils o en guarderies.

  2. Servei de custòdia, servei de menjador i activitats extraescolars de nens de 3 a 6 anys en centres educatius.

  3. Contractació laboral d'una persona per cuidar del menor.

 • El  límit màxim de la deducció  aplicable és de  660  euros anuals.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Que els contribuents  desenvolupin activitats per compte aliè o per compte propi a generadores de rendiments del treball o de rendiments d'activitats econòmiques.

 • Que la  suma de la base imposable general i de l'estalvi del contribuent, caselles [0435 ] i [0460 ] de la declaració, no superi  les següents quanties:

  • 33.000 euros  en tributació individual.

  • 52.800  euros  en tributació conjunta.

 • Que el pagament de les despeses que donen dret a la deducció es faci mitjançant targeta de crèdit o de dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes d'entitats de crèdit.

 • En el supòsit de deducció de les despeses de la contractació d'una persona empleada, aquesta ha d'estar donada d'alta en el règim especial per a empleats de la llar de la Seguretat Social.