Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Per adquisició o adequació de l'habitatge habitual per a contribuents amb discapacitat

Normativa: Article 4  Text Refós de les disposicions legals del Principat d'Astúries en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 2/2014, de 22 d'octubre

Quantia i requisits per a l'aplicació de la deducció

El  3%  de les  quantitats satisfetes  durant l'exercici en l' adquisició o adequació de l'habitatge que constitueixi o constitueixi la residència habitual al Principat d'Astúries del contribuent quan aquest, el seu cònjuge, ascendents o descendents acreditin un  grau de discapacitat igual o superior al 65%.

L'aplicació d'aquesta deducció  és independent de la deducció per inversió en habitatge habitual.

Base màxima de la deducció

La base de la deducció està constituïda per les quantitats satisfetes durant l'exercici, llevat de la part dels mateixos corresponent a interessos,  amb un màxim de 15.000 euros, tant en tributació individual com en la conjunta.

Altres condicions per a l'aplicació de la deducció

  • Que el cònjuge, ascendents o descendents  convisquin amb el contribuent durant més de 183 dies a l'any i no tinguin rendes anuals, incloses les exemptes,  superiors a 35.000 euros.

  • Quan dos o més contribuents tinguin dret a l'aplicació d'aquesta deducció respecte dels mateixos ascendents o descendents per a un mateix període impositiu,  el seu import es prorratejarà entre ells per parts iguals. No obstant això, quan els contribuents tinguin diferent grau de parentesc amb l'ascendent o descendent, l'aplicació de la deducció correspondrà als de grau més pròxim.

  • L'adquisició del nou habitatge o, si escau, les obres i instal·lacions en què l'adequació consisteixi, hauran de resultar estrictament necessàries per a l'accessibilitat i comunicació sensorial que facilitin el desenvolupament digne i adequat de les persones amb discapacitat, extrem que haurà de ser acreditat davant l'Administració tributària mitjançant  resolució o certificat expedit per la Conselleria competent en matèria de valoració de discapacitat.

  • Quan la inversió sigui realitzada pel propi contribuent amb discapacitat i per familiars que convisquin amb ell, si el contribuent amb discapacitat aplica la deducció, els familiars no podran aplicar-la independentment de la modalitat de tributació.