Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Per arrendament d'habitatge habitual

Normativa: Art. 1. Tretze Text Refós de les disposicions legals vigents a la Regió de Múrcia en matèria de Tributs Cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 5 de novembre

Quanties i límits màxims de la deducció

 • El 10% de les quantitats no subvencionades satisfetes en l'exercici, durant el període impositiu per lloguer de l'habitatge habitual del contribuent.

 • L'import màxim de deducció serà de 300 euros anuals per contracte.

Base de la deducció

La base d'aquesta deducció estarà constituïda per les quantitats justificades amb factura o rebut satisfetes, mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes en entitats de crèdit, a les persones o entitats que siguin arrendadors de l'habitatge.

En cap cas, donaran dret a practicar aquesta deducció les quantitats satisfetes mitjançant entregues de diners en efectiu.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Que concorri en el contribuent alguna de les següents circumstàncies:

  a) Que no hagi complert els 35 anys d'edat a la data de meritació de l'impost (normalment, el 31 de desembre).

  b) Que formi part d'una família que tingui la consideració legal de nombrosa.

  c) Que pateixi una discapacitat amb un grau reconegut igual o superior al 65%, o estigui judicialment incapacitat, o s'hagi establert la curatela representativa del contribuent.

 • Que es tracti de l'arrendament de l'habitatge habitual del contribuent, ocupada  efectivament pel mateix.

 • Que l'habitatge estigui situada en el territori de la Comunitat Autònoma de la Regió de Múrcia.

 • Que el contribuent sigui titular d'un contracte d'arrendament pel qual s'hagi presentat el corresponent model de l'Impost sobre Transmissions Patrimonials i Actes Jurídics Documentats.

  En el supòsit de matrimonis en règim de guanys, la deducció correspondrà als cònjuges per parts iguals, encara que el contracte d'arrendament consti només a nom d'un d'ells.

 • Que la base imposable general menys el mínim personal i familiar del contribuent, caselles [0435] i [0519] de la declaració, respectivament, sigui inferior a 24.380 euros, sempre que la base imposable de l'estalvi, casella [0460] de la declaració no superi els 1.800 euros.

 • Que ni el contribuent ni cap dels membres de la seva unitat familiar siguin titulars de més del 50% del ple domini o d'un dret real d'ús o gaudi d'un altre habitatge.

 • Que el contribuent no tingui dret durant el mateix període impositiu a deducció alguna per inversió en habitatge habitual.

 • Quan dos contribuents tinguin dret a l'aplicació de la deducció, l'import total, sense excedir el límit establert per contracte d'arrendament (300 euros), es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cadascun d'ells.

  No s'efectuarà el prorrateig si un dels arrendataris no pot aplicar la deducció per tenir una base imposable superior a la quantia permesa.