Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Per a dones treballadores

Normativa: Art. 1. Catorze Text Refós de les disposicions legals vigents a la Regió de Múrcia en matèria de Tributs Cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 5 de novembre

Quantia de la deducció

 • 300 euros quan es tracti del primer fill.

 • 350 euros quan es tracti del segon fill.

 • 400 euros quan es tracti del tercer fill o successius.

 • 400 euros per persona dependent a càrrec seu.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

Aquesta deducció correspondrà exclusivament a dones i seran requisits per a la seva aplicació:

 • Que la dona beneficiària de la deducció realitzi una activitat per compte propi o aliè, per la qual estigui donada d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat.

 • Podran generar dret a la deducció:

  • Els fills menors de 18 anys.

  • Les persones dependents a càrrec.

   Es considera persona dependent, a l'efecte d'aquesta deducció, a l'ascendent major de 75 anys i a l'ascendent o descendent amb un grau de discapacitat igual o superior al 65%, sigui quin sigui la seva edat. Per a l'aplicació de la deducció serà requisit que aquesta persona convisqui amb el contribuent durant més de cent vuitanta-tres dies a l'any.

  Un mateix fill o una mateixa persona dependent a càrrec no podrà donar dret per aquesta deducció a l'aplicació de més d'una quantia de les assenyalades en l'apartat “Quantia de la deducció”, com fill i com persona dependent a càrrec.

 • Que la suma de la base imposable general i de la base imposable de l'estalvi, caselles [0435] i [0460] de la declaració, no sigui superior a:

  • 20.000 euros en tributació individual.

  • 40.000 euros en tributació conjunta.

 • L'import de la deducció per cada fill menor de 18 anys o persona dependent a càrrec seu es calcularà de forma proporcional al nombre de dies treballats durant el període impositiu.