Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Per fomentar l'exercici físic i la pràctica esportiva

Normativa: Art. 32.17 Llei 10/2017, de 27 d'octubre, per la qual es consoliden les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de La Rioja en matèria d'impostos propis i tributs cedits

Quanties i límits de la deducció

 • El 30% de les despeses  del contribuent, del cònjuge i d'aquelles persones que donin dret a l'aplicació del   mínim personal i familiar, en els següents serveis relatius a l'exercici físic i la pràctica esportiva:

  1. Els prestats en gimnasos i instal·lacions esportives.

  2. Els prestats per entitats inscrites en el Registre de l'Esport de La Rioja.

  3. Les classes per a la pràctica de l'esport o l'educació física.

  4. Les llicències federatives emeses per una federació de la Rioja.

 • El 100% de les despeses  en els serveis anteriors en els casos de  majors de 65 anys  i  persones amb discapacitat  en grau igual o superior al 33%.

 • El límit màxim  de deducció aplicable és de  300 euros anuals.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Els serveis han d'estar originats durant el període impositiu i ser realitzats en l'àmbit territorial de La Rioja.

 • La pràctica de la deducció està condicionada a la seva  justificació documental mitjançant la corresponent factura completa o ordinària,  en els termes previstos per la legislació sobre les obligacions de facturació, sense que en cap cas tingui tal condició la factura simplificada.

 • Quan diversos contribuents tinguin dret a l'aplicació d'aquesta deducció, les quantitats satisfetes i el límit de la mateixa es prorratejaran per parts iguals.