Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Per obres adequació habitatge habitual persones amb discapacitat

Normativa: Disposició transitòria primera.d) Llei 10/2017, de 27 d'octubre, per la qual es consoliden les disposicions legals de la Comunitat Autònoma de La Rioja en matèria d'impostos propis i tributs cedits

Quantia de la deducció

El 15% de les quantitats satisfetes en obres d'adequació d'aquell habitatge que, radicant en la Comunitat Autònoma de La Rioja, constitueixi o constitueixi la seva residència habitual, sempre que es tracti de contribuents que tinguin la consideració de persones amb discapacitat.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Han de complir-se els mateixos criteris que exigeix la disposició transitòria divuitena de la Llei de l'IRPF per tenir dret a l'aplicació del règim transitori de la deducció estatal per obres de rehabilitació en l'habitatge habitual.

  En concret:

  • Només tindran dret a aquesta deducció els contribuents que haguessin satisfet quantitats per a la realització d'obres i instal·lacions d'adequació de l'habitatge habitual de les persones amb discapacitat amb anterioritat a 1 de gener de 2013 sempre que les esmentades obres o instal·lacions estiguin concloses abans d'1 de gener de 2017.

   En qualsevol cas, resultarà necessari que el contribuent hagués practicat la deducció per inversió en habitatge habitual en un període impositiu meritat abans de l'1 de gener de 2013, llevat que hagués resultat d'aplicació el que disposa l'article 68.1.2.º de la Llei de l'IRPF, en la seva redacció vigent a 31 de desembre de 2012, relatiu als límits de l'aplicació de la deducció per adquisició o rehabilitació d'uns altres habitatges habituals anteriors i per la generació d'un guany patrimonial exempt per reinversió, que impedeixen la pràctica de la deducció per adquisició de la nova en tant no se superin els imports detallats en aquest article.

  • L'esmentada deducció s'aplica per les obres d'adequació de l'habitatge habitual, entenent com a tals les definides en l'article 68.1.4º de la Llei d'IRPF en la redacció vigent a 31 de desembre de 2012.

 • L'habitatge ha d'estar situada en el territori de la Comunitat Autònoma de La Rioja .

 • Els contribuents han de tenir la consideració legal de persona amb discapacitat.

  Hauran de complir-se els requisits establerts en l'article 72.1 del Reglament de l'IRPF i que la seva acreditació haurà d'efectuar-se segons el que preveu aquest article.

 • La base màxima d'aquesta deducció conjuntament amb la de rehabilitació d'habitatge habitual s'estableix en 9.040 euros.

 • Les obres i instal·lacions d'adequació hauran de ser certificades mitjançant el corresponent informe tècnic emès per òrgan competent en la matèria com necessàries per a l'accessibilitat i comunicació sensorial que facilitin el desenvolupament digne i adequat de les persones amb discapacitat.