Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Per a contribuents afectats per discapacitat

Normativa: Art. 6 i 10 Text Refós  de les disposicions legals  de la Comunitat de Castilla y León en matèria de tributs propis i cedits per l'Estat,  aprovat per Decret Legislatiu 1/2013, de 12 de setembre

Quantia de la deducció

 • 300 euros per cada contribuent, d'edat igual o superior a 65 anys, afectat per un grau de discapacitat igual o superior al 33%.

 • 656 euros per cada contribuent, d'edat igual o superior a 65 anys, afectat per un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

 • 300 euros per cada contribuent menor de 65 anys afectat per un grau de discapacitat igual o superior al 65%.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Que la suma de la base imposable general i la base imposable de l'estalvi del contribuent menys el mínim personal i familiar (caselles [0435], [0460] i [0520] de la declaració, respectivament) no superi les següents quantitats:

  • 18.900 euros en tributació individual.

  • 31.500 euros en tributació conjunta.

 • Que el contribuent no sigui usuari de residències públiques o concertades de la Comunitat de Castilla y León.

 • Que el grau de discapacitat s'acrediti mitjançant certificació expedida per l'òrgan competent en la matèria.

  Es considerarà acreditat un grau de discapacitat igual o superior al 65%, quan es tracti de persones de la qual incapacitat sigui declarada judicialment, encara que no s'assoleixi aquest grau.

  També es considerarà acreditat un grau de discapacitat igual o superior al 33% en cas de pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa i en el cas dels pensionistes de classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.