Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Per família nombrosa

Normativa: Art. 3 i 10  Text Refós  de les disposicions legals de la Comunitat de Castilla y León en matèria de tributs propis i cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2013, de 12 de setembre

Quanties de la deducció

  • 600 euros, amb caràcter general, pel fet de tenir la condició de família nombrosa l'últim dia del període impositiu (normalment, el 31 de desembre). El concepte de família nombrosa a aquests efectes és l'establert en la legislació estatal en la matèria.

  • 1.500 euros, en cas que es tracti d'una  família nombrosa amb quatre descendents  que donin dret a l'aplicació del   mínim per descendents.

  • 2.500 euros, en cas que es tracti d'una  família nombrosa amb cinc descendents  que donin dret a l'aplicació del mínim per descendents, amb un increment de  1.000 euros addicionals  a partir del   sisè  i  successius  descendents.

Increment de la deducció per discapacitat

L'import de la deducció  s'incrementarà en 600 euros  quan algun dels cònjuges o descendents als que sigui d'aplicació el mínim per descendent tingui un  grau de discapacitat igual o superior al 65%.

A aquests efectes, el grau de discapacitat, de la qual determinació s'efectuarà conforme al barem establert actualment en l'article 354 del text refós de la Llei General de la Seguretat Social, aprovat pel Reial decret legislatiu 8/2015, de 30 d'octubre (BOE  de 31 d'octubre), s'acreditarà mitjançant certificació expedida per l'òrgan competent en la matèria.

L'article 354 del Text refós remet per al reconeixement del grau de discapacitat a l'aplicació del barem aprovat pel Govern mitjançant reial decret. Actualment és el Reial decret 888/2022, de 18 d'octubre, pel qual s'estableix el procediment per al reconeixement, declaració i qualificació del grau de discapacitat (BOE  del 20 d'octubre), que va entrar en vigor el 20 d'abril de 2023 i que substitueix al Reial decret 1971/1999, de 23 de desembre.

Igualment, es considerarà acreditat un grau de discapacitat igual o superior al 65 per 100, quan es tracti de persones de la qual incapacitat sigui declarada judicialment, encara que no s'assoleixi aquest grau.

Tingui-se en compte que, a partir de l'entrada en vigor de la Llei 8/2021 de reforma del Codi civil, les referències realitzades a la incapacitació judicial, s'estenen a les resolucions judicials en les que s'estableix la curatela representativa de les persones amb discapacitat.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

  • El concepte de família nombrosa és l'establert en la legislació estatal en la matèria.
  • Aquesta deducció s'aplicarà pel contribuent que sigui membre d'una família nombrosa i amb qui convisquin els restants membres de la família nombrosa. Quan aquests convisquin amb més d'un contribuent, l'import de la deducció, en cas de tributació individual, es prorratejarà per parts iguals en la declaració de cadascun d'ells.

    Si només un dels cònjuges tingués dret a la deducció, per superar l'altre els límits de base imposable menys el mínim personal i familiar exigits, la deducció aplicable per aquell serà la meitat del seu import total. També correspondrà la meitat de l'import total de la deducció al contribuent cònjuge del qual no hagi residit a la Comunitat de Castilla y León el 2022.

  • Per a l'aplicació d'aquesta deducció, el contribuent haurà d'estar en possessió del document acreditatiu de la condició de família nombrosa expedit per l'òrgan competent en la matèria de la Comunitat de Castilla y León.

Saldos pendents d'aplicació

Els contribuents que en els 3 exercicis esmentats haguessin tingut dret a aplicar aquesta deducció i haguessin mancat de quota íntegra autonòmica suficient per aplicar-se el total de l'import generat per aquesta deducció conservaran el dret a aplicar-se l'import no deduït durant els  tres  períodes impositius consecutius següents fins a esgotar, si escau, l'import total de la deducció.

Per tant, en la declaració de  l' IRPF  de l'exercici 2023 finalitza la possibilitat d'aplicar l'import generat en l'exercici 2020 i no deduït, podent, si escau, tal com s'indica en el paràgraf següent, sol·licitar a la Junta de Castilla y León l'abonament de la quantitat que els resti per aplicar.

De no resultar finalment aplicada la totalitat de la deducció podran sol·licitar a la Junta de Castilla y León, conforme al procediment establert en l'Ordre  EYH/706/2015, de 24 d'agost (BOCYL  de l'1 de setembre), l'abonament de la quantitat que els resti per aplicar.