Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Per inversió en instal·lacions mediambientals i d'adaptació a persones amb discapacitat en habitatge habitual

Normativa: Art. 7.2 i 10  Text Refós  de les disposicions legals de la Comunitat de Castilla y León en matèria de tributs propis i cedits, aprovat per Decret Legislatiu 1/2013, de 12 de setembre

Quantia de la deducció

El 15% de les inversions que es realitzin en les actuacions de rehabilitació d'habitatge que a continuació es relacionen, sempre que l'habitatge aquest situada a la Comunitat de Castilla y León i constitueixi o constitueixi l'habitatge habitual del contribuent:

  1. Instal·lació de panells solars, per tal de contribuir a la producció d'aigua calenta sanitària demandada pels habitatges, en un percentatge, com a mínim, del 50% de la contribució mínima exigible per la normativa tècnica d'edificació aplicable.

  2. Qualsevol millora en els sistemes d'instal·lacions tèrmiques que incrementin la seva eficiència energètica o la utilització d'energies renovables.

  3. La millora de les instal·lacions de subministrament i instal·lació de mecanismes que afavoreixin l'estalvi d'aigua, així com la realització de xarxes de sanejament separativas en l'edifici que afavoreixin la reutilització de les aigües grises en el propi edifici i redueixin el volum d'abocament al sistema públic de clavegueram.

  4. Les obres i instal·lacions d'adequació necessàries per a l'accessibilitat i comunicació sensorial que faciliti el desenvolupament digne i adequat d'un o diversos ocupants de l'habitatge que siguin persones amb discapacitat, sempre que aquests siguin el subjecte passiu o el seu cònjuge o un parent, en línia directa o col·lateral, consanguínia o per afinitat, fins al tercer grau inclusivament.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

  • La rehabilitació de l'habitatge haurà de complir els requisits establerts en la normativa reguladora de l'IRPF (Llei i Reglament) en la seva redacció en vigor a 31 de desembre de 2012, per a l'aplicació de la deducció per inversió en  habitatge habitual en la modalitat de rehabilitació d'habitatge habitual.

  • Les obres d'adaptació a què es refereix la lletra d) de l'apartat"Quantia de la deducció" anterior hauran d'ajustar-se als requisits establerts en la normativa de l'estatal de l'IRPF (Llei i Reglament) en la seva redacció en vigor a 31 de desembre de 2012.

  • La deducció requerirà el previ reconeixement per l'òrgan competent de què l'actuació de rehabilitació hagi estat qualificada o declarada com actuació protegida en matèria de rehabilitació d'habitatges, en els termes previstos en la normativa, estatal o autonòmica, que reguli els plans de foment de la rehabilitació edificatòria.

    El mer atorgament de la subvenció no implica haver realitzat les obres que permetin l'aplicació de la deducció autonòmica. Una vegada realitzades les obres, el beneficiari de la subvenció ha de justificar la realització d'aquestes obres per a la posterior comprovació per part de l'Administració.

Base màxima de deducció

La base d'aquesta deducció estarà constituïda per les quantitats realment satisfetes pel contribuent per a l'adquisició i instal·lació de les inversions a què es refereix l'apartat anterior, amb el límit màxim de 20.000 euros.

Pèrdua del dret a la deducció practicada

Quan en períodes impositius posteriors al de la seva aplicació es perdi el dret, en tot o en part, a les deduccions practicades, el contribuent estarà obligat a sumar a la quota líquida autonòmica meritada en l'exercici en què s'hagin incomplert els requisits de la deducció les quantitats indegudament deduïdes, més els interessos de demora als que es refereix l'article 26.6 de la LGT.