Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Per atenció d'ascendents

Normativa: Art. 7 bis Text Refós de les disposicions legals de la Comunitat de Madrid en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 21 octubre

Quantia i requisits per a l'aplicació de la deducció

  • 515,50 euros per cada ascendent major de 65 anys o amb discapacitat igual o superior al 33%  pel qual puguin aplicar-se el  mínim per ascendents.

  • Quan l'ascendent generi el dret a la deducció per a més d'un contribuent simultàniament,  l'import de la mateixa es prorratejarà per parts iguals  en la declaració de cadascun d'ells, si tributessin de forma individual.