Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Per atenció de fills menors de 3 anys, majors dependents i persones amb discapacitat

Normativa: Arts. 11 bis i 18.2  Text Refós  de les disposicions legals de la Comunitat de Madrid en matèria de tributs cedits per l'Estat, aprovat per Decret Legislatiu 1/2010, de 21 octubre

Quantia i límit màxim de la deducció

 • El 25% de les quotes ingressades  pel contribuent per cotitzacions al Sistema Especial d'Empleats de Llar del Règim General de la Seguretat Social, amb  el límit de deducció de 463,95 euros anuals.

 • El 40% de les quotes ingressades  per cotitzacions al Sistema Especial d'Empleats de Llar del Règim General de la Seguretat Social, en el cas de contribuents que siguin titulars d'una família nombrosa, amb el  límit de deducció de 618,60 euros anuals.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

Circumstàncies que han de concórrer per aplicar la deducció:

La deducció resultarà aplicable per les  cotitzacions  corresponents als  mesos  del període impositiu en els que  concorri alguna de les següents circumstàncies:

 1. Que el contribuent tingui, com a mínim, un fill menor de 3 anys pel qual s'apliqui el  mínim per descendents.

 2. Que el contribuent convisqui amb un  ascendent, descendent, col·lateral  per consanguinitat de segon grau, o cònjuge, en tots els casos  majors de 65 anys, que tingui reconegut algun dels  graus de dependència  previstos en l'article 26 de la Llei 39/2006, de 14 de desembre, de Promoció de l'Autonomia Personal i Atenció a les persones en situació de dependència.

 3. Que el contribuent  convisqui  amb un ascendent, descendent, col·lateral per consanguinitat de segon grau, o cònjuge que tingui reconegut un  grau de discapacitat  física, psíquica o sensorial  igual o superior al 33%.

  Als efectes del que disposa aquesta lletra c), es considerarà acreditat un grau de discapacitat igual o superior al 33% en el cas dels pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa i en el cas dels pensionistes de classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat. Igualment, es considerarà acreditat un grau de discapacitat igual o superior al 65%, quan es tracti de persones de la qual incapacitat sigui declarada judicialment, encara que no assoleixi aquest grau.

  A l'efecte del que disposen les lletres b) i c), només es tindran en consideració els ascendents i descendents pels quals el contribuent tingui dret a l'aplicació del mínim per ascendents i descendents, així com el cònjuge i els col·laterals fins al segon grau de parentesc per consanguinitat que convisquin amb el contribuent durant més de 183 dies del període impositiu i no tinguin rendes anuals, excloses les exemptes, superiors a 8.000 euros.

 4. Que el  contribuent  tingui reconegut algun dels  graus de dependència  o de discapacitat dels referits en les lletres b) i c) anteriors.

Requisits generals quan es donin qualsevol de les circumstàncies a), b), c) o d)

 • El contribuent  ha d'estar en situació d'alta a la Seguretat Social com ocupador titular d'una llar familiar, tenir contractada i cotitzar per una o diverses persones pel Sistema Especial d'Empleats de Llar del Règim General de la Seguretat Social  durant el període en què es pretengui aplicar la deducció.

  Així mateix, serà necessari que la persona o persones contractades prestin serveis per al titu­lar de la llar familiar durant, com a mínim, 40 hores mensuals.

 • Que la suma de la base imposable general i de l'estalvi del contribuent, juntament amb la corresponent a la resta de membres de la seva  unitat familiar,  suma de les caselles  [0435] i  [0460] de la declaració, no superi la quantitat en euros corresponent a multiplicar per 30.930 el nombre de membres d'aquesta unitat familiar.

  A l'efecte de l'aplicació de la deducció es tindrà en compte, de manera agregada, la base imposable de la seva unitat familiar, independentment de l'existència o no d'obligació de declarar. En el cas de tributació conjunta serà la base imposable d'aquesta declaració la que es tingui en compte a l'efecte del límit fixat.

Requisits addicionals en el cas d'aplicar-se la deducció per concórrer la circumstància indicada en la lletra a) anterior

 • El  contribuent ocupador i, si escau, l'altre progenitor  del fill menor de 3 anys pel qual s'apliquin el mínim per descendents, han de realitzar una  activitat per compte propi o aliè per la qual estiguin donats d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat, com a mínim, durant 183 dies dins el període impositiu.

  En cas que el contribuent tingui fills menors de 3 anys amb diferents progenitors, podrà aplicar-se la deducció quan es compleixi el requisit indicat en el paràgraf anterior respecte de qualsevol d'ells.

Requisits addicionals en el cas d'aplicar-se la deducció per concórrer les circumstàncies indicades en les lletres b) o c)

El  contribuent  ocupador ha de trobar-se en alguna de les següents  situacions :

 • Realitzar una  activitat per compte propi o aliè per la qual estigui donat d'alta en el règim corresponent de la Seguretat Social o mutualitat, com a mínim, durant 183 dies  dins el període impositiu.

 • Percebre  prestacions contributives i assistencials  del sistema de protecció de la desocupació, pensions abonades pel Règim General i els Règims especials de la Seguretat Social o pel Règim de Classes Passives de l'Estat, o prestacions anàlogues a les anteriors reconegudes als professionals no integrats en el règim especial de la Seguretat Social dels treballadors per compte propi o autònoms per les mutualitats de previsió social que actuïn com a alternatives al règim especial de la Seguretat Social esmentada, sempre que es tracti de prestacions per situacions idèntiques a les previstes per a la corresponent pensió de la Seguretat Social.

 • El que disposen els 2 punts anteriors  no resultarà exigible  en cas d'aplicar-se la deducció per la circumstància indicada en la  lletra d) anterior.