Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Per adquisició d'habitatge habitual per persones amb discapacitat

Normativa: Art. 4.U.l)  i disposició addicional setzena  Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, de la Comunitat Valenciana

Quantia de la deducció

El 5%  de les quantitats satisfetes durant el període impositiu per a l'adquisició de l'habitatge habitual, a excepció de la part d'aquestes quantitats que corresponguin a interessos, per contribuents que tinguin reconeguts els  següents graus de discapacitat:

 • Grau de discapacitat física o sensorial igual o superior al 65%, o

 • Grau de discapacitat psíquica igual o superior al 33%,

També serà aplicable la deducció, quan sense assolir aquest grau de discapacitat, s'hagi declarat judicialment la incapacitat o la curatela amb facultats de representació plenes de les persones amb discapacitat.

Les disposicions específiques previstes a favor de les persones amb discapacitat física o sensorial, amb grau de discapacitat igual o superior al 33%, seran d'aplicació als pensionistes de la Seguretat Social que tinguin reconeguda una pensió d'incapacitat permanent total, absoluta o gran invalidesa, i en el cas dels pensionistes de classes passives que tinguin reconeguda una pensió de jubilació o de retir per incapacitat permanent per al servei o inutilitat.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Els conceptes d'habitatge habitual i d'adquisició de la mateixa són els recollits en la normativa estatal reguladora de l'IRPF.

  A més dels requisits establerts amb caràcter general en la normativa estatal que regulava  la deducció per inversió en habitatge habitual , per a l'aplicació d'aquesta deducció autonòmica hauran de complir-se també els següents:

  • L'aplicació de la deducció queda condicionada a què l'entrega dels imports dineraris derivada de l'acte o negoci jurídic que de dret a la seva aplicació es realitzi mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en cuen­tas en entitats de crèdit.

  • S'exigeix que l'import comprovat del patrimoni del contribuent en finalitzar el període impositiu excedeixi el valor que llancés la seva comprovació al començament del mateix en, com a mínim, la quantia de les inversions realitzades.

  • La deducció només podran aplicar-la els contribuents de la qual  suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi (caselles [0500] i [0510] de la declaració) no superi les següents quantitats:

   • 30.000 euros en declaració individual.

   • 47.000 euros en declaració conjunta.

Límits de la deducció segons base liquidable

 • L'import íntegre de la deducció només serà aplicable als contribuents de la qual suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi sigui inferior a 27.000 euros, en tributació individual, o a 44.000 euros, en tributació conjunta.

 • Quan la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi del contribuent estigui compresa entre 27.000 i 30.000  euros, en tributació individual, o entre 44.000 i 47.000  euros, en tributació conjunta, els imports de la deducció seran els següents:

  • En tributació individual, el resultat de multiplicar l'import de la deducció per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:

   100 × (1 – el coeficient resultant de dividir per 3.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi de la unitat familiar i 27.000)

  • En tributació conjunta, el resultat de multiplicar l' import de la deducció per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:

   100 × (1 – el coeficient resultant de dividir per 3.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi de la unitat familiar i 44.000)

Compatibilitat

Aquesta deducció és compatible amb la deducció "Per primera adquisició del seu habitatge habitual per contribuents d'edat igual o inferior a 35 anys" amb la deducció “Per obtenció de rendes derivades d'arrendaments d'habitatge, de la qual renda no superi el preu de referència dels lloguers privats de la Comunitat Valenciana ”.