Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Per contractar de manera indefinida a persones afiliades en el Sistema Especial d'Empleats de Llar del Règim General de la Seguretat Social per a l'atenció de persones

Normativa: Art. 4.U.i), Quatre i Cinquena Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, de la Comunitat Valenciana

Quantia de la deducció

El 50% de les quotes satisfetes per les cotitzacions efectuades durant el període impositiu per la contractació d'una persona de manera indefinida per a l'atenció dels ascendents a càrrec del contribuent que s'indiquen, i que estigui inclosa en el Sistema Especial d'Empleats de Llar del Règim General de la Seguretat Social.

El percentatge del 50% s'aplicarà sobre l'import de les quotes satisfetes durant els mesos en últim dia del qual es compleixin els requisits que s'indiquen a continuació.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Que el contribuent hagi tingut a càrrec seu :

  • Una o diverses persones ascendents en línia directa, per consanguinitat, adopció o per afinitat, que compleixin els requisits de convivència i renda que donin dret a l'aplicació del mínim per ascendents i siguin:

   • Majors de 75 anys, o

   • Majors de 65 anys si tenen la consideració de persones amb discapacitat física, orgànica o sensorial amb un grau igual o superior al 65% o amb discapacitat cognitiva, psicosocial, intel·lectual o del desenvolupament amb un grau igual o superior al 33%.

 • Que el contribuent desenvolupi activitats per compte propi o aliè per les quals percebi rendiments del treball o d'activitats econòmiques.

 • Que la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi (caselles [0500] i [0510] de la declaració) no superi les següents quantitats:

  • 30.000 euros en declaració individual.

  • 47.000 euros en declaració conjunta.

 • Quan dos contribuents tinguin dret a l'aplicació d'aquesta deducció, el seu límit es prorratejarà entre ells per parts iguals.

  En la mesura en què la deducció s'aplica per aquell contribuent que satisfaci quantitats i figuri com ocupador, sempre que tingui a càrrec seu ascendents que compleixin els requisits exigits en la normativa, el prorrateig del límit només serà procedent si dos contribuents han contractat durant l'any a una o més persones per a l'atenció dels mateixos ascendents que compleixin els requisits establerts perquè pugui generar-se el dret a l'aplicació del mínim per les seus familiars directes.

Incompatibilitat

Aquesta deducció és incompatible amb les deduccions, "Per les quantitats destinades a la custòdia no ocasional en guarderies i centres de primer cicle d'educació infantil de fills o acollits en la modalitat d'acolliment permanent, menors de tres anys" "Per conciliació del treball amb la vida familiar" i "Per ascendents majors de 75 anys o majors de 65 anys amb discapacitat".

Límits de la deducció

L'import d'aquesta deducció no podrà superar els següents límits:

 • 330 euros quan el contribuent tingui a càrrec seu un ascendent.

 • 550 euros en cas que tingui a càrrec seu dos o més ascendents.

Aquests límits s'aplicaran en idèntica quantia en tributació conjunta.

Aplicació dels imports i límits de la deducció segons base liquidable

 • Els imports i límits màxims de la deducció (330 o 550 euros, segons correspongui) només serà aplicable als contribuents de la qual suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi sigui inferior a 27.000 euros, en tributació individual, o a 44.000 euros, en tributació conjunta.

 • Quan la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi del contribuent estigui compresa entre 27.000 i 30.000 euros, en tributació individual, o entre 44.000 i 47.000 euros, en tributació conjunta, els imports i límits de la deducció seran els següents:

  • En tributació individual, el resultat de multiplicar l'import o límit màxim de la deducció (330 o 550 euros, segons correspongui) per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:

   100 × (1 – el coeficient resultant de dividir per 3.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi de la unitat familiar i 27.000)

  • En tributació conjunta, el resultat de multiplicar el límit màxim de la deducció (330 o 550 euros, segons correspongui) per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:

   100 × (1 – el coeficient resultant de dividir per 3.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi de la unitat familiar i 44.000)