Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Per quantitats satisfetes en despeses associades a la pràctica de l'esport i activitats saludables

Normativa: Art. 4.U.ad) Llei 13/1997, de 23 de desembre, per la qual es regula el tram autonòmic de l'Impost sobre la Renda de les Persones Físiques i restants tributs cedits, de la Comunitat Valenciana

Quantia i límits màxims de la deducció

 • En general,  30%  de les quantitats satisfetes durant el període impositiu en despeses associades a la pràctica de l'esport i activitats saludables.

 • Si el declarant és  major de 65 anys  o té una discapacitat en grau igual o superior al 33%, el percentatge de deducció serà del   50%.

 • Si el declarant és  major de 75 anys  o té una  discapacitat igual o superior al 65%, percentatge de deducció serà del   100%.

El límit màxim de la deducció  serà de  150  euros.

El límit de deducció s'establirà per contribuent i els desemborsaments podran anar destinats a activitats desenvolupades pel contribuent, el seu cònjuge i aquelles persones que donin dret a l'aplicació dels mínims familiars per descendents i ascendents.

Base de la deducció

Donaran dret a deducció les quantitats satisfetes en concepte de:

 • Quotes de pertinença o adhesió satisfetes a gimnasos, clubs esportius, federacions esportives, grups de recreació esportiva, seccions esportives o de recreació esportiva d'unes altres entitats no esportives, agrupacions de recreació esportiva, associacions de federacions i societats anònimes esportives.

 • Adquisició de l'equipament obligatori per a la pràctica de l'esport federat.

 • Serveis personals d'entrenament prestats per tècnics i entrenadors esportius.

 • Serveis personals prestats per traumatòlegs, dietistes-nutricionistes, fisioterapeutes, podòlegs o tècnics superiors en Dietètica.

Requisits i altres condicions per a l'aplicació de la deducció

 • Que la suma de la  base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi, caselles [0500] i [0510] de la declaració, respectivament,  no sigui superior a:

  • 32.000 euros  en declaració individual.

  • 48.000 euros  en declaració conjunta.

 • Que es puguin  acreditar  les adquisicions de béns o serveis mitjançant la corresponent  factura  i el justificant del   pagament  realitzat mitjançant targeta de crèdit o dèbit, transferència bancària, xec nominatiu o ingrés en comptes en entitats de crèdit.

 • Quan dos contribuents declarants tinguin dret a l'aplicació d'aquesta deducció per correspondre a despeses relacionades amb uns altres membres de la seva unitat familiar  el seu import es prorratejarà  entre ells per parts iguals.

Límits de la deducció segons base liquidable

 • Els límits íntegres de la deducció  només seran aplicables a les contribuents de la qual  suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi sigui inferior a 29.000 euros, en tributació individual, o a 45.000 euros, en tributació conjunta.

 • Quan  la suma de la base liquidable general i de la base liquidable de l'estalvi de la contribuent estigui compresa entre 29.000 i 32.000 euros, en tributació individual, o  entre 45.000 i 48.000 euros,  en tributació conjunta, els  límits de la deducció  seran els següents:

  1. En tributació individual,  el resultat de multiplicar els límits de la deducció per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:

   100 x (1 – el coeficient resultant de dividir per 3.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi de la unitat familiar i 29.000)

  2. En tributació conjunta, el resultat de multiplicar els límits de la deducció per un percentatge obtingut de l'aplicació de la següent fórmula:

   100 x (1 – el coeficient resultant de dividir per 3.000 la diferència entre la suma de la base liquidable general i de l'estalvi de la unitat familiar i 45.000)