Salta al contingut principal
Manual específic per a persones amb discapacitat

Deducció inversions produccions cinematogràfiques i sèries audiovisuals

Normativa: Art. 36.1 LIS

Beneficiaris de la deducció

Normativa: vegeu l'art.39.7 LIS

 1. Productors: els contribuents que realitzin les produccions espanyoles de llargmetratges i curtmetratges cinematogràfics i de sèries audiovisuals de ficció, animació o documental.

 2. Finançadors: des de l'1 de gener de 2021, es permet que puguin aplicar aquesta deducció, en les mateixes condicions que els productors que generen el dret a la mateixa, els empresaris o professionals, que participin en el finançament de produccions espanyoles de llargmetratges, curtmetratges cinematogràfics, sèries audiovisuals de ficció, animació o documental, quan es donin les següents circumstàncies:

  • Que aportin quantitats en concepte de finançament, per sufragar la totalitat o part dels costos de la producció així com les despeses per a l'obtenció de còpies, publicitat i promoció a càrrec del productor fins al límit del 30% dels costos de producció.

  • Que no adquireixin drets de propietat intel·lectual o d'una altra índole respecte dels resultats de la producció, de la qual propietat haurà de ser en qualsevol cas del productor.

  • Que no estiguin vinculats, en el sentit de l'article 18 de la LIS, amb el contribuent que generi el dret a la deducció (el productor).

Base de deducció

La base de la deducció estarà constituïda pel cost total de la producció, així com per les despeses per a l'obtenció de còpies i les despeses de publicitat i promoció a càrrec del productor fins al límit per a ambdós del 40% del cost de producció.

Com a mínim el 50% de la base de la deducció haurà de correspondre's amb despeses realitzades en territori espanyol.

La base de la deducció es minorarà en l'import de les subvencions rebudes per finançar les inversions que generen dret a deducció.

Percentatge de deducció i import màxim de la deducció

a. Percentatge

Les  inversions en  produccions espanyoles de llargmetratges i curtmetratges cinematogràfics i de sèries audiovisuals de ficció, animació o documental, que permetin la confecció d'un suport físic previ a la seva producció industrial seriada donaran dret al productor o als contribuents que participin en el finançament (finançador), a una deducció  que serà:

 • Del   30 per 100  respecte del primer milió de base de la deducció.

 • Del   25 per 100  sobre l'excés d'aquest import.

Quant a la definició de produccions espanyoles de llargmetratges i curtmetratges cinematogràfics i de sèries audiovisuals de ficció, animació o documental, vegeu l'article 4 de la Llei 55/2007, de 28 de desembre, del Cinema ( BOE  29 de desembre).

b. Import màxim de la deducció

 • Per al productor: 

  • En general,  l'import d'aquesta deducció no podrà ser superior a  20  milions d'euros .

  • En el cas de sèries audiovisuals, la deducció es determinarà per episodi i el límit a què es refereix el paràgraf anterior serà de  10 milions d'euros per cada episodi produït.

  En el supòsit d'una coproducció, els imports que acabem d'indicar es determinaran,  per a cada coproductor, en funció del seu respectiu  percentatge de participació  en aquella. 

 • Per al finançador: encara que  pot determinar l' import de la deducció en les mateixes condicions que s'haguessin aplicat al productor, sempre que hagin estat generades per aquest últim, l'import màxim de la mateixa  serà el resultat de multiplicar per 1,20 l'import de les quantitats que hagi aportat  per finançar els esmentats costos de producció i les despeses per a l'obtenció de còpies, publicitat i promoció a càrrec del producte.

  L'excés de deducció  podrà ser aplicat pel productor que hagi generat el dret a la mateixa.

Requisits

Per a l'aplicació de la deducció establerta en aquest apartat, serà necessari el compliment dels següents requisits:

 1. Que la producció obtingui el corresponent certificat de nacionalitat i el certificat que acrediti el caràcter cultural en relació amb el seu contingut, la seva vinculació amb la realitat cultural espanyola o la seva contribució a l'enriquiment de la diversitat cultural de les obres cinematogràfiques que s'exhibeixen a Espanya, emesos per l'Institut de Cinematografia i de les Arts Audiovisuals, o per l'òrgan corresponent de la Comunitat Autònoma amb competència en la matèria.

 2. Que s'entregui una còpia nova i en perfecte estat de la producció en la Filmoteca Espanyola o la filmoteca oficialment reconeguda per la respectiva Comunitat Autònoma.

En resum:

Percentatge deducció Base de deducció  Import màxim

30%

Fins a 1 milions €  de la base de deducció

(+) Cost total de producció juntament amb despeses d'obtenció de còpies, despeses de publicitat i promoció a càrrec del productor fins a límit del 40% del cost de producció.

En el cas del finançador costos de la producció  i les despeses per a l'obtenció de còpies, publicitat i promoció a càrrec del productor fins al límit del 30% dels costos de producció

Com a mínim el 50% d'aquesta base ha de correspondre a despeses realitzades en territori espanyol

(-) Import de les subvencions rebudes per finançar les inversions que generen dret a deducció.

En general: 20 milions € per cada producció realitzada.

Per a sèries audiovisuals: 10 milions € per cada episodi producido10 milions €

A més, en el cas del finançador el resultat de multiplicar per 1,20 l'import de les quantitats  que hagi aportat per finançar els costos de producció o les despeses per a l'obtenció de còpies, publicitat i promoció a càrrec del producte.

Sense que superi els límits que s'indiquen a continuació

25%

Sobre l'excés d'1 milions € 

Límits

L'import d'aquesta deducció, conjuntament amb la resta d'ajuts percebudes pel contribuent, no podrà superar el  50% del cost de producció. No obstant això, aquest límit s'eleva  fins al 80%  en el cas de  produccions dirigides exclusivament per persones amb un grau de discapacitat igual o superior al 33%  reconegut per l'òrgan competent.

Per a l'aplicació d'aquesta deducció és necessari el compliment dels requisits establerts.

Període impositiu en el que s'aplica la deducció

La deducció es generarà  en cada període impositiu  pel cost de producció incorregut en el mateix, si bé s'aplicarà a partir del període impositiu en el que finalitzi la producció de l'obra.

No obstant això, en el supòsit de  produccions d'animació, la deducció s'aplicarà a partir del període impositiu en què s'obtingui el certificat de nacionalitat assenyalat en la lletra a ’) de l'article 36.1 de la  LIS.